Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


Lokalplanområdet er beliggende i byzone og på søterritoriet. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Sælvig Havn nr. 68-3150.

For at rumme lokalplanen udvides rammen for Sælvig Havn nr. 68-3150. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse af et tillæg til kommuneplanen for den vestlige del af lokalplanområdet. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Samsø Kommune.

En del af det eksisterende rammeområde er endvidere udlagt til råstofindvinding i overensstemmelse med Region Midtjyllands Råstofplan 2012. Udvidelsen af rammen overlapper en mindre del af det udlagte område.

Rammebestemmelserne for rammeområde Sælvig Havn nr. 68-3150 er gengivet nedenfor.

Sælvig Havn nr. 68-3150

Anvendelse generelt Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger
Anvendelse konkret Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et havneområde 
Zonestatus Byzone
Bebyggelsesprocent 50
Max. antal etager 1,5
Max. bygningshøjde i meter 8,5
Miljøklasse 2 til 5
Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Bemærkning til zonestatus Byzone
Lokalplan Lokalplan nr. 80 - Sælvig Havn

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden