Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Vejlovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Miljø


Støjforhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal.

Virksomhedsstøj

Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For erhvervs- og industriområder er grænseværdierne fastsat til 70/70/70 dB (dag/aften/nat).

Vejtrafikstøj

Ved anlæg eller udlæg af areal til nye veje eller ved udvidelse af eksisterende veje gælder, at det beregnede støjniveau ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For eksisterende helårsboliger er grænseværdien fastsat til Lden 58 dB.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden