Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Vejlovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Kystnærhedszonen


Lokalplanområdets landareal ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. De vandarealer, som landindvindes, vil overgå til byzone.

Visuel påvirkning i kystnærhedszonen

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal redegøres for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart ved kysten og vil med udbygningen af færgehavnen være synlig fra kysten. Bebyggelse inden for lokalplanens område vil omfatte billetteringsanlæg, venteværelse o. lign. og vil i højde og omfang med maksimalt 1,5 etager og med maksimal bygningshøjde på 8,5 m ikke afvige væsentligt i omfang fra eksisterende spredt bebyggelse i naboområderne. Det er samtidigt vurderet, at nye anlæg og ny bebyggelse som venteværelse og billetteringsanlæg inden for lokalplanområdet ikke vil forringe de natur- og friluftsmæssige interesser, der knytter sig til kystnærhedszonen.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden