Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
Servitutoversigt Miljøscreening
 

Bilag 1: Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL §1,3, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4?
[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

 

 

Ja

X

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §3,2] 

Ja

X

Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej
 

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
jf. screeningsskemaet
[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Nej

X

Ja

 

 

 


Planforslaget er omfattet af lovens bilag 3. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. 

Planforslagets indhold og formål

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe et administrationsgrundlag for områdets anvendelse til erhverv.

Lokalplan nr. 80 har det primære formål, at muliggøre udvidelse af Sælvig Havn.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca.  4,2 ha.

Materiale til rådighed for screeningen

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.

Følgende berørte myndigheder er hørt:
- Naturstyrelsen, Aarhus

Screenings-(scopings)skema

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2.


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 

X

 

Inden for lokalplanområdet vil der foregå kørsel til og fra færgen, samt lastbilkørsel og kørsel med entreprenørmaskinel. Det vurderes at CO2-udledningen ikke vil øges væsentligt i forhold til den trafik der har været på arealet hidtil.

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget vurderes ikke at påvirke transportarbejdet / energiforbrug til transport væsentligt.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

 

X

 

I forbindelse med lokalplanlægningen indrages en del af søterritoriet til havn.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes - jf. ovenfor at regnvand nedsives lokalt.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

 

 

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for et område, der er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til erhverv ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

 

X

 

Der er registreret forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for lokalplanens område. Matr. nr. 5cz er således V1-kortlagt.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets anvendelse til ehverv vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

 

 

Emissionen fra køretøjerne vurderes ikke at blive væsentligt større ende hidtil.

Emissioner (partikler mv)

 

 

Begrænser sig til ovennævnte CO2 udledning.

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

 

 X

 

Støjen fra havnen vil være den samme som hidtil.

Støj på omgivelser

 

 X

 

Lokalplanområdet er i dag udlagt til havneerhverv. Dette ændres der ikke ved og planforslagets arealudlæg vurderes således kun, at medfører, en meget begrænset ændring af trafikbelastningen.

Vibrationer / komfort

 

 X

 

 


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

 

 

Den øgede plads på havnen forventes at medføre bedre trafikale forhold end der er i dag.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

 

X 

 

Den begrænsede mertrafik som planforslaget medfører, vurderes ikke at give væsentlige støjgener for omgivelserne.

Trafiksikkerhed

 

 

Området til langtidsparkering og opmarcharealet adskilles af frakørslen. Det er forventningen at dette er til gavn for trafiksikkerheden og lokalplanområdet som helhed.

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Ikke relevant

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for området.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Ikke relevant

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Ikke relevant

Spredningskorridorer

X

 

 

Ikke relevant

Lavbundsarealer

X

 

 

Der findes ikke lavbundsarealer inden for området.


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Der er ingen arealfredninger i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

X  

 

Lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Planlægning til havneformål er dog undtaget herfor.

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

 

X

 

Det vurderes at landskabet og oplevelsen af dette vil ikke vil ikke ændres væsentligt med udvidelsen af havnen.

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

X

 

 

Ikke relevant

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

X

 

 

Lokalplanområdet er i forvejen udlagt til havn og den visuelle påvirkning vil således være ændrede areal til langtidsparkering.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Ikke relevant

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Ikke relevant

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

X 

 

 

Det vurderes at erhvervslivet på havnen vil have de samme muligheder som hidtil.

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Ikke relevant

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ikke relevant

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

 

X

 

Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden