Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
 

80 Sælvig Havn

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

 

§ 1 Formål

1.1At sikre arealer til udbygningen af den eksisterende færgehavn,
1.2At den østlige del af området, delområde 1, anvendes til erhvervsformål som havneerhverv i form af færgehavn,
1.3At skabe mulighed for opførelse af bebyggelse til service- og erhvervsmæssige formål i tilknytning til færgehavnen,
1.4At sikre arealer for kort- og langtidsparkering i forbindelse med den fremtidige havneudvidelse,
1.5At skabe mulighed for opfyldning af vandareal, og
1.6At det vandareal, der opfyldes, landindvindes og overføres til byzone.

 

§ 2 Lokalplanens område

2.1Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kotbilagene og omfatter et areal på ca. 4,2 ha. Lokalplanområdet omfatter, jf. matrikelkortet, et umatrikuleret vandareal, samt matr. nr. 163, 4e, 4f, 4ø, 5f, 5cz alle Onsbjerg By, Onsbjerg samt alle parceller der efter lokalplanen endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2Efter den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen overføres det vandareal, der opfyldes, til byzone, når det er indvundet.

 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1Området må kun anvendes til havne- og erhvervsformål. I området må kun indrettes eller opføres bebyggelse til:

  1. Sådanne industri-, værksteds-, håndværks-, handels, fragtmands- og oplagsvirksomheder, som af kommunalbestyrelsen (efter indentet udtalelse fra ejerne af Sælvig Havn) skønnes at have en driftmæssig tilknytning til havnen.
  2. Offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen.
  3. Mindre handels- og reastaurationsvirksomheder og lignende, som har naturlig tilknytning til havnen.
Der må ikke indrettes eller opføres bebyggelse til kontorer og lignende udover den til de enkelte virksomheder hørende administration.

§ 4 Udstykning

4.1I lokalplanområdet kan der med kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde foretages udstykning til særlige formål på havnearealet.

 

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1Lokalplanområdet skal tilsluttes det eksisterende vejnet og vejforsynes således fra Sælvigvejen.
5.2Nye veje skal befæstes, ligesom blinde veje skal anlægges med vendemulighed.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
6.2Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. transformerstationer o.lign., såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.
6.3Der må opsættes/indpasses energiproducerende anlæg, f.eks. solcelleanlæg og solfanger. Anlæg må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne.

 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
7.2Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.
7.3Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, enkelskrød, italienskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort.

Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes.

§ 8 Øvrige bestemmelser

 

 

§ 9 Servitutter

9.1Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves ingen deklarationer.

  

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

- der er etableret parkering, jf. § 5.

 

§ 11 Lokalplanens retsvirkninger

11.1Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
11.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
11.3I henhold til § 47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
11.4Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
11.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

 

§ 12 Vedtagelsespåtegnelse

12.1Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 24. februar 2015.

På kommunalbestyrelsens vegne 

Marcel Meijer Borgmester                                 Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør.

Lokalplanen er offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside den 5. marts 2015.
Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden