Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Tilladelser fra andre myndigheder


Vandareal

Tilladelse fra Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, til udførelse af kystrelaterede anlægsarbejder inden for lokalplanområdet.

Tilladelse fra Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby, om afmærkning for skibstrafikken i forbindelse med etablering af færgehavnen.

Landbrugspligt

Inden for lokalplanområdet skal ejendomme, som er omfattet af landbrugspligt, og som kan udstykkes, have ophævet landbrugspligten.

Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i fobindelse med den enkelte ejendoms udstykning. 

Vejloven/Færdselsloven

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselslovens § 100. Overkørsel til eksisterende kommunalt vejnet kræver tilladelse til vejmyndigheden ved Samsø Kommune.

Fredet gravhøj

Dispensationsmyndighed i forhold til den del af beskyttelseszonen omkring den fredede gravhøj, der ligger inden for lokalplanområdet, er Samsø Kommune, hvor Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 18, stk.1.

Miljøministeren kan bestemme, at Kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra ministeren, før der træffes afgørelse vedrørende § 18, stk. 1, hvorfor undtagelse fra Naturbeskyttelsesloven § 18, stk. 1 kræver dialog med Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Samsø Kommune er i dialog med Naturstyrelsen om ophævelse af beskyttelseszonen, hvad angår beskyttelseszonen inden for lokalplanens del af søterritoriet. Det er en forudsætning for realiseringen af færgehavnen, at beskyttelseszonen ophæves inden for lokalplanområdet.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden