Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Retningslinjer


Ny retningslinje til kommuneplanen

Som følge af havneprojektets og vejanlæggenes VVM-pligt iht. § 11 g i Lov om planlægning skal der udarbejdes kommuneplantillæg med retningslinje for anlægget. Dette tillæg til kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025.

Retningslinje for særlige landskabelige interesser

Lokalplanens landarealer ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige interesser, hvor bl.a. større veje så vidt muligt skal undgås.

I forbindelse med planlægningen for en ny færgehavn syd for Ballen er der udarbejdet alternativer for trafikafvikling til og fra færgen. På den baggrund er det vurderet, at de nye vejstrækninger er placeret under hensyntagen til, at trafikafviklingen til og fra færgen ledes uden om Brundby. Vejforløbene gennem området med særlige landskabelige interesser kan dermed ikke undgås, men vejforløbene er søgt placeret med respekt for natur, landskab og bevaringsværdier.

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen for landskabelige interesser.

Retningslinje for skovrejsningsområde

En del af lokalplanområdet, dvs. området mellem Ballenvej og Slagterivej, ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområde.

Skovrejsningsområder danner grundlag for statslig skovrejsning og for offentlig støtte til privat skovrejsning. På Samsø er der udpeget en række skovrejsningsområder, hvor tilplantning med skov kan medvirke til at beskytte grundvandsressourcen samt øge den biologiske mangfoldighed i landskabet. Samtidig er der også udpeget områder, hvor skovrejsning ikke er ønsket.

Lokalplanen vurderes ikke at hindre mulighed for skovrejsning på størstedelen af området mellem Ballenvej og Slagterivej, da lokalplanen for denne strækning ikke muliggør byggeri, men alene muliggør vejanlæg.

Retningslinje for kulturværdier

Umiddelbart uden for lokalplanområdet på en lille bakkeknold nord for Brundby ligger Kolhøj Mølle også kaldet Brundby Mølle, der i kommuneplanen er udpeget som kulturmiljø.

De værdifulde kulturmiljøer er en del af kulturarven og fremstår som geografisk afgrænsede områder, der afspejler den samfundsmæssige udvikling både i byerne og på landet.

Kolhøj Mølle er fra Middelalderen og er opført som en stubmølle (vindmølle), hvor hele møllehuset drejes op mod vinden. Kolhøj Mølle er sårbar over for nybyggeri, master og mølleanlæg i nærheden af møllen.

Kolhøj Mølle og dets kulturmiljø ligger uden for lokalplanområdet. Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen for kulturværdier, da lokalplanområdet i nærheden af møllen omfatter vejanlæg, der ikke hindrer møllens synlighed i landskabet.

Kommuneplanens øvrige retningslinjer

Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer.

 

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden