Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
 

79 Ballen Færgehavn

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

 

§ 1 Formål

1.1At skabe mulighed for etablering af en færgehavn,
1.2At den østlige del af området, delområde 1, anvendes til erhvervsformål som havneerhverv i form af færgehavn,
1.3At den vestlige del af området, delområde 2, anvendes til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal og omfatter nødvendigt areal til vejanlæg til betjening af færgehavnen,
1.4At skabe mulighed for opfyldning af vandareal, og
1.5At det vandareal, der opfyldes, landindvindes og overføres til landzone.

 

§ 2 Lokalplanens område

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilagene og omfatter et areal på 21,1 ha. Lokalplanområdet omfatter, jf. matrikelkortet, et umatrikuleret vandareal, matr. nr. 7r Brundby By, Tranebjerg og dele af matr. nre.  2k, 3i, 4f, 4n, 5g, 6e, 7o, 7p, 7s, 9a, 10g, 11a, 11d, 21b, 24a, 24ac, 24q, 26e, 32e, 33a, 33b, 35a, 40f, 43a, 46c og 144d Brundby By, Tranebjerg, dele af matr. nre. 1m, 1o Tranebjerg By, Tranebjerg og dele af vejmatriklerne 7000ad, 7000d, 7000q og 7000ø Brundby By, Tranebjerg samt alle parceller, der efter den 1.5.2013 udstykkes i området.
2.1Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2 som vist på lokalplankortet.
2.2Efter den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen overføres det vandareal, der opfyldes, til landzone, når det er indvundet.

 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Delområde 1 er udlagt til erhvervsformål som havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende faciliteter samt opmarch- og parkeringsarealer o. lign.
3.2 Delområde 2 er udlagt til tekniske anlæg som trafikanlæg i form af vejanlæg med dertil knyttede rabatter, vejskråninger, grøfter og andre vejtekniske anlæg.

§ 4 Udstykning

4.1Ingen bestemmelser vedr. udstykning.

 

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1Lokalplanområdet skal tilsluttes eksisterende vejnet i de på lokalplankortet viste punkter A, B og C.
5.2Delområde 1 skal vejforsynes fra vej C-D i delområde 2 i princippet som vist på lokalplankortet.
5.3Nye veje skal befæstes, ligesom blinde veje skal anlægges med vendemulighed.
<p><strong>For delområde 1 gælder</strong></p> <p>
5.4 Inden for delområde 1 skal veje udlægges i min. 9,5 meters bredde og anlægges med min. 6,5 meters kørebane.</p> <p>
5.5 Inden for delområde 1 skal der anlægges mindst 24 p-pladser, heraf mindst 2 p-pladser for handicappede.</p>
<p><strong>For delområde 2 gælder</strong></p> <p>
5.6 Inden for delområde 2 skal vej A-B og vej C-D udlægges i min. 9,5 meters bredde og anlægges med min. 6,5 meters kørebane.</p> <p> </p>

§ 6 Tekniske anlæg

6.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
6.2Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. transformerstationer o.lign., såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.
6.3Der må opsættes/indpasses energiproducerende anlæg, f.eks. solcelleanlæg og solfanger. Anlæg må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne.

 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

For delområde 1 gælder
7.1 Inden for delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 for den enkelte ejendom.
7.2 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med en bygningshøjde på max. 8,5 m målt fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden.
7.3 Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske installationer, energiproducerende anlæg o. lign. samt mindre bygningsdele såsom skorstene o. lign.
7.4 Kommunen vil i forbindelse med byggetilladelser fastsætte en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for en fremtidig vandstandsændring. Prognose for vandstandsændringer kan ses på DMIs hjemmeside. P.t. er anbefalingen min. 2,45 (DVR90).
For delområde 2 gælder
7.5 Inden for delområde 2 må der ikke opføres bebyggelse.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

<p><strong>For delområde 1 gælder</strong></p> <p>
8.1 Bebyggelse skal udføres i en kombination af tunge materialer som natursten, tegl og beton og lette materialer som metal, glas og træ samt fremstå med overvejende lyse materialer.</p> <p>
8.2 Tagflader skal i princippet fremstå som hele ubrudte flader. Eventuelle glasoverdækninger, ventilationsanlæg o. lign. skal udformes/inddækkes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed.</p> <p>
8.3 Til facade- og tagbeklædning og til energiproducerende anlæg i form af solceller eller solfangere på facader og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan medføre væsentlige gener for omgivelserne.</p> <p>
8.4 Skiltning på bygninger må alene ske på den lodrette facade, og ikke over skæring mellem tag og facade.</p> <p>
8.5 Ud over ovennævnte skiltning kan der opsættes henvisningsskilte.</p> <p> </p>

§ 9 Ubebyggede arealer

<p><strong>For delområde 1 gælder</strong></p> <p>
9.1 I delområde 1 må der ikke ændres i tilstanden i området, der på lokalplankortet er angivet som beskyttelseszone for fredet gravhøj. I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.</p> <p>
9.2 Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer.</p> <p>
9.3 Inden for delområde 1 skal ubebyggede arealer udføres i overensstemmelse med Dansk Standards ”Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden” (DS Håndbog 105).</p> <p>
9.4 Inden for delområde 1 skal træer og buske bestå af løvfældende, hjemmehørende arter.</p> <p>
9.5 Inden for delområde 1 skal hegning mod lokalplanens afgrænsning inden for landarealer så vidt muligt udføres som levende hegn. Der kan suppleres med trådhegn, såfremt dette dækkes af det levende hegn.</p> <p>
9.6 Inden for delområde 1 skal belysning udformes som retningsbestemt lys, som ikke må give anledning til væsentlige blændingsgener for omgivelserne.</p>
<p><strong>For delområde 2 gælder</strong></p> <p>
9.7 I delområde 2 findes som angivet på lokalplankortet jorddiger, der er beskyttet i henhold til Museumslovens § 29 a. Digerne skal bevares i dets deres nuværende tilstand. Ændringer i digerne forudsætter i givet fald dispensation fra Samsø Kommune i henhold til Museumsloven § 29 j.</p> <p> </p>

§ 10 Øvrige bestemmelser

Støj
10.1Ved anlæg eller udlæg af areal til nye veje eller ved udvidelse af eksisterende veje skal det sikres, at veje ikke påfører de på anlægstidspunktet eksisterende boliger og opholdsarealer en støjbelastning, der overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
10.2Det skal sikres, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for "Ekstern støj fra virksomheder" kan overholdes ved etablering af erhverv i delområde 1.

 

§ 11 Bonusvirkning

<p><strong>For delområde 1 gælder</strong></p> <p>
11.1 I henhold til Lov om planlægning, § 15, stk. 4, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5, fastsættes hermed bestemmelse om, at følgende nedennævnte landzonetilladelser efter lovens § 35, stk. 1 ikke er nødvendige i forbindelse med delområdets anvendelse i henhold til lokalplanens § 3.1, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagne lokalplan.</p> <p>Tilladelse til udstykning af arealer, når udstykningen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i henhold til lokalplanens § 3.1 og § 4.</p> <p>Tilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer i det omfang ændringen er i overensstemmelse med § 3.1, § 10.1 og § 10.2.</p> <p>Tilladelse til etablering af anlæg i form veje, rabatter, vejskråninger, grøfter og andre vejtekniske anlæg i det omfang ændringen er i overensstemmelse med § 3.1 og § 9.</p> <p> </p>

§ 12 Servitutter

12.1Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves ingen deklarationer.

 

§ 13 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

13.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

- der er etableret parkering, jf. § 5.

 

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

14.1Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
14.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
14.3I henhold til § 47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
14.4Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
14.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

Særlige retsvirkninger af landzonedelen af lokalplanens delområde 1
14.6Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det betyder, at lokalplanen for dette område har status som landzonelokalplan, og at Samsø Kommune er landzonemyndighed, jf. Lov om planlægning, § 35, stk. 1.

I henhold til § 15, stk. 4 i Lov om planlægning, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at denne lokalplan skal tillægges særlige retsvirkninger for delområde 1, hvorefter lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse med hensyn til etablering af det byggeri og de anlæg, som lokalplanen muliggør inden for delområde 1, jf. endvidere lovens § 36, stk. 1, pkt. 5.

I lokalplanens § 11 er der anført, hvilke landzonetilladelser, der ikke er nødvendige, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

 

§ 15 Vedtagelsespåtegnelse

15.1Lokalplanen er vedtaget som forslag af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. oktober 2013. På kommunalbestyrelsens vegne Jørn C. Nissen Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør.

Lokalplanforslaget er offentliggjort i SamsøPosten den 26. oktober 2013.

 
Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden