Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanen fastlægger, at den østlige del af lokalplanområdet skal anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende faciliteter som f.eks. billetluger, ventesal samt opmarchareal, parkeringsareal, busholdeplads, cykelsti og adgangsvej.

Den vestlige del af lokalplanområdet skal anvendes til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal.

Lokalplanen er opdelt i 2 delområder, hvor delområde 1 udlægges til færgehavn, og delområde 2 udlægges til vejanlæg.

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 50, den maksimale bygningshøjde er 8,5 m, og bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager.

Veje, stier og parkering

Færgehavnen vejbetjenes fra Nørreskiftevej. Det eksisterende vejnet til betjening af færgehavnen skal imidlertid udbygges for at kunne rumme trafikken til og fra færgehavnen og for at tilgodese de bløde trafikanter.

Lokalplanen udlægger derfor et vejareal, der kan rumme en udvidelse af Nørreskiftevej over en strækning på ca. 2 km. I den vestlige ende af Nørreskiftevej udvides vejen mod nord for at berøre så få ejendomme som muligt. I den østlige ende af Nørreskiftevej udvides vejen mod syd. Lokalplanen udlægger derudover et vejareal i Brundby ved Skolebakkevej, Trekanten og Brundby Hovedgade til udvidelse af disse veje og til omlægning af vejkryds.

Inden for færgehavnen opdeles færdselsarealerne mellem trafik til færgen med opmarcharealer, trafik fra færgen samt arealer for parkering, holdeplads for busser og taxaer.

Der vil desuden inden for færgehavnens område blive etableret en dobbeltrettet cykelsti til færgen.

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan delområde 1 kan indrettes med færgehavn med indsejling fra nord.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden