Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Retningslinjer


Ny retningslinje til kommuneplanen

Som følge af havneprojektets og vejanlæggenes VVM-pligt iht. § 11 g i Lov om planlægning skal der udarbejdes kommuneplantillæg med retningslinje for anlægget. Dette tillæg til kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025.

Retningslinje for særlige landskabelige interesser

Lokalplanens landarealer ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige interesser, hvor bl.a. større veje så vidt muligt skal undgås.

I forbindelse med planlægningen for en ny færgehavn syd for Ballen er der udarbejdet alternativer for trafikafvikling til og fra færgen. På den baggrund er det vurderet, at udvidelsen af de eksisterende veje fra Brundby til færgehavnen sker med respekt for natur, landskab og bevaringsværdier.

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen for landskabelige interesser.

Retningslinje for skovrejsningsområde

En del af lokalplanområdet, dvs. en del af Nørreskiftevej mellem Gammelløkkevej og Slagterivej, ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområde.

Skovrejsningsområder danner grundlag for statslig skovrejsning og for offentlig støtte til privat skovrejsning. På Samsø er der udpeget en række skovrejsningsområder, hvor tilplantning med skov kan medvirke til at beskytte grundvandsressourcen samt øge den biologiske mangfoldighed i landskabet. Samtidig er der også udpeget områder, hvor skovrejsning ikke er ønsket.

Lokalplanen vurderes ikke at hindre mulighed for skovrejsning omkring Nørreskiftevej, da lokalplanen for denne strækning ikke muliggør byggeri, men alene muliggør en udvidelse af det eksisterende vejanlæg.

Kommuneplanens øvrige retningslinjer

Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer.

 

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden