Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Museumsloven


Landjord

Moesgård Museums arkivalske kontrol viser, at der ikke er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet, men umiddelbart nord for området er der en fredet gravhøj. Det er ikke usandsynligt, at der i forbindelse med denne høj kan være en samtidig bebyggelse, sandsynligvis fra ældre Bronzealder ca. 1800-1000 f.Kr.

Ved ejendommen Tønnesminde er der registreret bopladsspor fra henholdsvis yngre stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder.

Moesgård Museum anbefaler derfor, at der forud for jordarbejde foretages en prøveudgravning af lokalplanområdet.

Skulle der i øvrigt ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn, skal arbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Søterritoriet

Kulturstyrelsen anbefaler, at der forud for anlægsarbejder på søterritoriet foretages en fladedækkende seismisk opmåling af det berørte område, herunder analyse af de indkomne data.

Skulle der i øvrigt ved et kommende anlægsarbejde eller aktivitet på havbunden fremkomme spor af fortidsminder eller vrag, skal arbejdet standses i det omfang de marinarkæologiske levn berøres, og Kulturstyrelsen skal underrettes (Museumslovens § 28). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om anlægsarbejdet eller aktiviteten på havbunden kan fortsætte, eller om der skal foretages en marinarkæologisk undersøgelse.

Uddrag af Museumsloven 
(LBK nr 1505 af 14/12/2006)

§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. 

Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.

 

§ 28. Den, der finder fortidsminder, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, i vandløb, søer, i territorialfarvandet eller på kontinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles, skal straks anmelde fundet til kulturministeren.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden