Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Miljøvurdering


I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1, idet planerne fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 4.

Projektet for Ballen Færgehavn og vejanlæggene er samtidigt vurderet VVM-pligtigt (Vurdering af Virkning på Miljøet) efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1, og der er udarbejdet VVM-redegørelse. Da der er sammenfald mellem de emner, der belyses i VVM-sammenhæng, og de emner, som miljøvurderingen ville skulle belyse, vurderes VVM-redegørelsen og miljørapporten i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer at kunne slås sammen i ét dokument.

VVM-redegørelsen og miljørapporten, udarbejdet som én selvstændig rapport, er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden