Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Kystnærhedszonen


Lokalplanområdets landareal ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. De vandarealer, som landindvindes, vil overgå til landzone.

Planlægning i kystnærhedszonen

I henhold til § 5 b i Lov om planlægning må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Ønsket om at anlægge og etablere en ny færgehavn er valgt, da færgehavnen med en placering syd for Ballen som vist på lokalplankortet vil reducere sejltiden mellem Samsø og Sjælland væsentligt.  Funktionelt er der tale om færgehavn, hvorfor der kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet, jf. § 5 b, nr. 2 i Lov om planlægning. Det er vurderet, at færgehavnen planlægningsmæssigt er placeret på en geografisk og geologisk egnet lokalitet.

Samtidig indeholder planlovens § 5 b bestemmelse om, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Lokalplanen åbner med færgehavnen op for offentlighedens adgang til kysten.

Visuel påvirkning i kystnærhedszonen

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal redegøres for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart ved kysten og vil med etableringen af færgehavnen være synlig fra kysten. Bebyggelse inden for lokalplanens område vil omfatte billetteringsanlæg, venteværelse o. lign. og vil i højde og omfang med maksimalt 2 etager og med maksimal bygningshøjde på 8,5 m ikke afvige væsentligt i omfang fra eksisterende spredt bebyggelse i naboområderne. Det er samtidigt vurderet, at nye anlæg og ny bebyggelse som venteværelse og billetteringsanlæg inden for lokalplanområdet ikke vil forringe de natur- og friluftsmæssige interesser, der knytter sig til kystnærhedszonen.

På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplanen ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis.

Nedenstående illustration viser en visualisering af en ny færgehavn inden for lokalplanens område. Visualiseringen illustrerer nærværende lokalplanens påvirkning af kystlandskabet. Visualiseringen indgår i "Visualiseringer Ballen Færgehavn", April 2013, bilag til VVM-redegørelsen.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden