Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Bygge- og beskyttelseslinjer


Strandbeskyttelse

Havneanlæg, herunder anlæg af nye havne, er undtaget strandbeskyttelse, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4. Undtagelsen gælder for moler, kajer og øvrige konstruktioner. Området er derfor ikke omfattet af strandbeskyttelse og strandbeskyttelseslinje.

Naturbeskyttelseslovens § 20

Etablering af vejanlæg må ikke finde sted, før der er indhentet tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20, der omhandler offentlige anlæg i det åbne land, ved Samsø Kommune.

Fortidsmindebeskyttelse - Fredet gravhøj

Umiddelbart nord for lokalplanområdet, på matr. nr. 7p Brundby By, Tranebjerg, er der en fredet gravhøj omfattet af Museumslovens § 29 e. Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra beskyttede fortidsminder. Mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen kan ske i særlige tilfælde efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Samsø Kommune er i dialog med Naturstyrelsen om ophævelse af beskyttelseszonen, hvad angår beskyttelseszonen inden for lokalplanens del af søterritoriet. Det er en forudsætning for realiseringen af færgehavnen, at beskyttelseszonen ophæves inden for lokalplanområdet.

Illustrationen viser placeringen af den fredede gravhøj. Den hvide streg viser udsnit af lokalplanområdet.

Fortidsmindebeskyttelse - Beskyttet dige

Syd for Nørreskiftevej ligger et beskyttet dige som vist på lokalplankortet. Diget er omfattet af Museumslovens § 29 a.

Ændringer af diget forudsætter dispensation fra Samsø Kommune i henhold til Museumslovens § 29 j.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden