Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
 

Delområde 1Plansystem ID 2280335 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plansystemets kode for plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2280334 
Delområdenummer Delområde 1 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 23. oktober 2013 
Dato for endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen 4. februar 2014 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Bebyggelsesprocent 50% 
Maksimalt antal etager 2 etager 
Maksimal bygningshøjde 8,5 m 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Sortering (skriv tal mellem 100 og 999) 110 
omraadets_anvendelse #.# Delområde 1 er udlagt til erhvervsformål som havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende faciliteter samt opmarch- og parkeringsarealer o. lign. 
Bebyggelsens_omfang_og placering For delområde 1 gælder

#.# Inden for delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 for den enkelte ejendom.

#.# Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med en bygningshøjde på max. 8,5 m målt fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden.

#.# Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske installationer, energiproducerende anlæg o. lign. samt mindre bygningsdele såsom skorstene o. lign.

#.# Kommunen vil i forbindelse med byggetilladelser fastsætte en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for en fremtidig vandstandsændring.

Prognose for vandstandsændringer kan ses på DMIs hjemmeside. P.t. er anbefalingen min. 2,45 (DVR90). 
Bebyggelsens_ydre_fremtræden

For delområde 1 gælder

#.# Bebyggelse skal udføres i en kombination af tunge materialer som natursten, tegl og beton og lette materialer som metal, glas og træ samt fremstå med overvejende lyse materialer.

#.# Tagflader skal i princippet fremstå som hele ubrudte flader. Eventuelle glasoverdækninger, ventilationsanlæg o. lign. skal udformes/inddækkes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed.

#.# Til facade- og tagbeklædning og til energiproducerende anlæg i form af solceller eller solfangere på facader og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan medføre væsentlige gener for omgivelserne.

#.# Skiltning på bygninger må alene ske på den lodrette facade, og ikke over skæring mellem tag og facade.

#.# Ud over ovennævnte skiltning kan der opsættes henvisningsskilte.

 

 
vej_sti_og_parkeringsforhold

For delområde 1 gælder

#.# Inden for delområde 1 skal veje udlægges i min. 9,5 meters bredde og anlægges med min. 6,5 meters kørebane.

#.# Inden for delområde 1 skal der anlægges mindst 24 p-pladser, heraf mindst 2 p-pladser for handicappede.

 
ubebyggede_arealer

For delområde 1 gælder

#.# I delområde 1 må der ikke ændres i tilstanden i området, der på lokalplankortet er angivet som beskyttelseszone for fredet gravhøj. I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

#.# Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer.

#.# Inden for delområde 1 skal ubebyggede arealer udføres i overensstemmelse med Dansk Standards ”Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden” (DS Håndbog 105).

#.# Inden for delområde 1 skal træer og buske bestå af løvfældende, hjemmehørende arter.

#.# Inden for delområde 1 skal hegning mod lokalplanens afgrænsning inden for landarealer så vidt muligt udføres som levende hegn. Der kan suppleres med trådhegn, såfremt dette dækkes af det levende hegn.

#.# Inden for delområde 1 skal belysning udformes som retningsbestemt lys, som ikke må give anledning til væsentlige blændingsgener for omgivelserne.

 
Bonusvirkning

For delområde 1 gælder

#.# I henhold til Lov om planlægning, § 15, stk. 4, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5, fastsættes hermed bestemmelse om, at følgende nedennævnte landzonetilladelser efter lovens § 35, stk. 1 ikke er nødvendige i forbindelse med delområdets anvendelse i henhold til lokalplanens § 3.1, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagne lokalplan.

Tilladelse til udstykning af arealer, når udstykningen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i henhold til lokalplanens § 3.1 og § 4.

Tilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer i det omfang ændringen er i overensstemmelse med § 3.1, § 10.1 og § 10.2.

Tilladelse til etablering af anlæg i form veje, rabatter, vejskråninger, grøfter og andre vejtekniske anlæg i det omfang ændringen er i overensstemmelse med § 3.1 og § 9.

 

 
Anvendelse specifik Havneerhverv 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden