Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Om lokalplanen


Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene Kommunalbestyrelsen, der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt.

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område.

En lokalplan omfatter to hoveddele - dels en ”Redegørelse” og dels ”Lokalplanbestemmelser”. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen.

 

Praktiske oplysninger ...

Forslag til lokalplan nr. 78 er fremlagt till offentlig høring i perioden fra den 26. oktober 2013 til den 23. december 2013. Yderligere eksemplarer kan rekvireres
på tlf. 8792 2200. Forslaget kan også ses på kommunens hjemmeside http://samsoe-lp.cowi.webhouse.dk/.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden