Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Miljø


Støjforhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhverv, herunder kan kun ske under forudsætning af, at funktionerne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For erhvervsområder er grænseværdierne fastsat til 60/60/60 dB (dag/aften/nat).

For nybyggeri inden for området gælder endvidere, at det støjniveau, som vejtrafikken påfører bebyggelse, ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For liberale erhverv er fastsat en grænseværdi på Lden = 63 dB.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden