Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
 

77 Erhvervsområde Syd for Onsbjerg

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål

Formålet med lokalplanen er:
1.1at sikre områdets anvendelse til erhverv . Endvidere at åbne mulighed for etablering af industri-, en gros-, transportlignende fremstillings- og servicevirksomheder samt fastlæggelse af vej- anlæg på matr. nr. 10r, Onsbjerg by, Onsbjerg og parceller udstykket herfra.

§ 2 Lokalplanens område

2.1

Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter 35.166 m 2. Området er beliggende i landzone, og vil ved kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplan en overgå til byzone.

 

 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1Områdets anvendelse fastlægges til transportrelaterede erhverv og lettere industri til forarbejdning og forædling af landbrugsafgrøder, med de dertil hørende anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner.

 

§ 4 Udstykning

4.1Yderligere udstykning inden for lokalplanens område kan ske i henhold til lovgivningens regler.

Der må i lokalplanområdet dog ikke foretages udstykning af ejendomme mindre end 2.500 m 2.

 

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske via det eksisterende vejnet, der omfatter hovedadgangsveje.
5.2Eventuelle nye veje skal udlægges i 6,5 meters bredde og anlægges med min. 5,0 meters kørebane.
5.3Inden for området skal der udlægges areal til parkering efter følgende fordeling: - 2 p-pladser pr. bolig - 1 p-plads pr. 50 m2 for øvrige funktioner.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
6.2Afledning af spildevand i forbindelse med etablering af ny bebyggelse skal ske iht. kommunens spildevandsplan. Regnvand skal nedsives på egen grund.
6.3Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstationer o.l. såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.
6.4Der må opsættes /indpasses anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg og solfanger. Anlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer og genboer.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering


7.1Bebyggelsesprocent iht. til kommuneplanrammen er 50 %.
7.2Placering af bygninger samt eventuel garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger skal ske iht. det til enhver tid gældende bygningsreglement.
7.3Kommunen vil i forbindelse med byggetilladelser fastsætte en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for en fremtidig vandstandsændring.

Prognose for vandstandsændringer kan ses på DMIs hjemmeside. P.t. er anbefalingen min. 2,45 (DVR90).

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1Eventuelle udendørs oplag skal ske på afskærmede arealer i direkte tilknytning til bebyggelse.
8.2Hegning i skel må kun være i form af levende hegn (hæk o.l.). Ved vejskel skal hække plantes på egen grund mindst 30 cm fra skellet. Der kan suppleres med trådhegn, såfremt dette dækkes af det levende hegn.
8.3Eksisterende levende hegn og beplantning - bl.a. på fælles opholdsarealer - skal i videst muligt omfang bibeholdes og vedligeholdes.
8.4Der kan ske terrænregulering ifm. etablering af nødvendig sokkelkote ved nybyggeri.

Dog må terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse.

§ 9 Øvrige bestemmelser

9.1Inden for lokalplanens område må der etableres aktiviteter inden for miljøklasserne 2-6.

De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte aktivitet.
9.2Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau fra veje, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
9.3Det skal sikres, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for "Ekstern støj fra virksomheder" kan overholdes.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - der er etableret parkering, jf. § 6.3 - at der er etableret en spildevandsløsning iht. spildevandsplanen, jf. § 5.2.

§ 11 Lokalplanens retsvirkninger

11.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
11.2 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
11.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
11.4Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

§ 12 Vedtagelsespåtegnelse

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 19. marts 2013.

På kommunalbestyrelsens vegne:

Jørn C. Nissen Borgmester                Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør

Lokalplanforslaget er offentliggjort i SamsøPosten og på Samsø Kommunes hjemmeside den 11. april 2013.
Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden