Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lavenergi

Det skal med lokalplanen sikres, at opførelse af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet, skal udføres som lavenergibebyggelse i henhold til bygningsreglementets til enhver tid gældende bestemmelser.

I lokalplanen fastlægges det derfor, at ny bebyggelse, der opføres inden for lokalplanområdet, skal udføres som lavenergibyggeri, dvs. som opfylder bygningsreglementets aktuelle energiramme for energiforbrug i lavenergibyggeri.

Målet er at minimere energiforbruget ved udnyttelse af energibesparende materialer og installationer. Lokalplanen muliggør, at anlæg til vedvarende energi kan etableres inden for lokalplanområdet.

Bevarende lokalplaner

Tre byområder der er omfattet af nærværende lokalplan er tillige omfattet af bevarende lokalplaner:
- den centrale del af Nordby (rammeområde 48 og delområde 1D-01 i lokalplan 25),
- landsbyen Langør (rammeområde 38/lokalplan 45) og
- landsbyen Østerby (rammeområde 95/lokalplan 26).

I disse områder kan der, hvor der fastlagt bevarende bestemmelser for de karakteristiske bebyggelser - i de tre nævnte lokalplaner - ikke opsættes anlæg til solenergi på bebyggelsen, jf. § 8.3. Disse kan dog etableres på terræn, hvis de indpasses i forhold til omgivelserne.

Øvrige anlæg til vedvarende energi og energibesparende installationer kan ligeledes etableres efter de vilkår der er fastlagt i lokalplanen.

Dispensation

Ved opførelse af ny bebyggelse som lavenergibyggeri er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at dispensere fra en eventuel tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis der ansøges herom før bygningen opføres.

Er huset først bygget har kommunen ikke pligt til at give dispensation – dette kaldes forblivelsespligt.

Fritagelsesbestemmelser

Bevaringsværdige bygninger er undtaget fra energibestemmelserne i bygningsreglementet (kap. 7.4.2, 7.4.3 og kap. 8.6.2, stk. 2). Bevaringsværdige bygninger er bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige.

Undtagelserne gælder ikke ombygninger der foretages som led i en væsentlig anvendelsesændring.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden