Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Retningslinjer


Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen.

Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanen omfatter de eksisterende rammeplanlagte - og delvist lokalplanlagte - byområder, hvor der er mulighed for at opføre eller indrette bebyggelse til boligformål og lignende. Lokalplanen ændrer ikke ved de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag og giver ikke mulighed for yderligere byggeri end der allerede er planlagt for.

På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplan nr. 75 ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis.

Kulturværdier

Lokalplanområdet indeholder flere bevaringsværdige kulturmiljøer, samt både fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

Lokalplanområdet omfatter flere fredede bygninger, samt en del bevaringsværdige bygninger. En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene vedrører bygningens klimaskærm - altså bygningens ydre.

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen, da den ikke ændrer ved de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag og ikke giver mulighed for yderligere byggeri end der allerede er planlagt for.

Kommuneplanens øvrige retningslinjer

Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden