Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Statslige planer


Vand- og Natura 2000-planerne er implementeret i den danske lovgivning i Miljømålsloven, og det er statens miljøcentre (Naturstyrelsens lokale afdelinger), der udarbejder planerne. Kommuneplanen for Samsø Kommune kan ikke indeholde retningslinjer for emner, der er omfattet af Miljømålslovens bestemmelser.

Indtil Vand- og Natura 2000-planerne er vedtaget, er det således retningslinjerne i regionplanen for Århus Amt, der gælder. De statslige Vand- og Naturplaner er fremlagt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og et halvt år frem, hvorefter Naturstyrelsen vil udarbejde de endelige vandplaner, som forventes vedtaget i efteråret 2011.

Natura-2000 områder

Der er to Natura-2000 områder på Samsø dels Nordby Bakker og dels Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede.

Nordby Bakker er udpeget som EF-Habitatområde nr. H182. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede er udpeget som EF-Habitatområde nr. H51, samt Ramsarområde nr. R14 og EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. F31.

På fire lokaliteter inden for lokalplanområdet er der overlap med de udpegede Natura-2000 områder:

  • Den sydligste del af Mårup Havn (rammeområde nr. 46) er omfattet af Natura 2000-området "Nordby Hede"
  • Den østlige del af Stavns (rammeområde nr. 63), den nordøstlige del af Alstrup (rammeområde nr. 1) og hele Langør (rammeområde nr. 38) er omfattet af Natura 2000-området "Stavns Fjord".

Ifølge § 7, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv. (”Habitatbekendtgørelsen”) skal Kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af, om ny planlægning i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, udgør en risiko for skadepåvirkning på Natura 2000-området.

Hvis en risiko for skadepåvirkning ikke kan udelukkes, skal der laves en konsekvensvurdering, som på baggrund af objektive kriterier skaber vished for, at projektet ikke er i modstrid med bevaringsmålsætningen.

Nærværende lokalplan ændrer ikke ved de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag og giver ikke mulighed for yderligere byggeri end det der allerede er planlagt for.

Samsø Kommune har på dette grundlag vurderet, at lokalplan nr. 75 ikke vil have en væsentlig påvirkning på de naturtyper som udgør udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områderne.

Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan 2005 vedrørende internationale beskyttelsesområder.

Grundvandsinteresser

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Pillemark (rammeområde nr. 62) og Hårmark (rammeområde nr. 27), samt den nordvestlige del af Mårup Havn (rammeområde nr. 46) ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Generelt vurderes det, at anvendelse til boligformål ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen. Endvidere ændrer nærværende lokalplan ikke ved de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag og giver ikke mulighed for yderligere byggeri end det der allerede er planlagt for.

Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan 2005 vedrørende grundvandsbeskyttelse.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden