Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Miljøscreening
 

Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL §1,3, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4?
[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

 

 

Ja

 

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §3,2] 

Ja

 

Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej

X

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
jf. screeningsskemaet
[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Nej

X

Ja

 

 

 


Planforslaget er ikke omfattet af lovens bilag 3 og 4. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget heller ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. 

Planforslagets indhold og formål

Lokalplanen er udarbejdet for at implementere Kommunalbestyrelsens beslutning om, at nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri.

Lokalplan nr. 75 er en tema- eller emnelokalplan, der udelukkende skal sikre, at ny bebyggelse, der opføres i de af planen omfattede områder, udføres som lavenergibyggeri. Nærværende lokalplan ændrer således ikke den gældende planlægning for andre forhold end energirammen for nybyggeri.

Lokalplanen omfatter alle de rammeområder (i alt 38) i Kommuneplan 2009-21, hvor der er mulighed for at indrette bebyggelse til bolig og lignende formål. Således indgår 38 rammeområder i 23 byer og landsbyer, spredt over hele Samsø, i lokalplanen.

Materiale til rådighed for screeningen

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.

Følgende berørte myndigheder er hørt:
- Naturstyrelsen, Århus

Screenings-(scopings)skema

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2.


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 

X

 

Opførelse af ny bebyggelse skal som minimum ske som lavenergiklasse 2015 (BR10), men gerne som passivhuse.
CO2-udledningen fra energiforbrug til opvarmning mv. vil således være reduceret i forhold til standard energirammen i BR10.
Inden for lokalplanområdet er der kun i begrænset udstrækning mulighed for nybyggeri. Det er ikke muligt at kvalificere omfanget heraf.

Energiforbrug

 

X

 

Bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse og at mulighederne for at fremme anvendelse af alternativ energi i området (fx jordvarme, solvarme /-celler, varmepumper mv) kan medvirke til at reducere energiforbruget til opvarmning, men der er kun i begrænset udstrækning mulighed for nybyggeri inden for lokalplanområdet. Planforslaget vurderes ikke at påvirke transportarbejdet / energiforbrug til transport.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

X

 

 

Planen ændrer ikke den nuværende anvendelse og udlægger ikke nye arealer.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

X

 

 

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for et område, der er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Pillemark (rammeområde nr. 62) og Hårmark (rammeområde nr. 27), samt den nordvestlige del af Mårup Havn (rammeområde nr. 46) er ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

X

 

 

Ikke relevant

Risiko for forurening

X

 

 

Ikke relevant


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

X

 

 

Ikke relevant

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Støj på omgivelser

X

 

 

Ikke relevant

Vibrationer / komfort

X

 

 

Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

X

 

 

Infrastruktur i området og adgang til området ændres ikke.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

X

 

 

Trafikken til og fra området ikke ændres pga. planforslaget.

Trafiksikkerhed

X

 

 

Ikke relevant

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

På fire lokaliteter inden for lokalplanområdet er der overlap med de udpegede Natura-2000 områder:
Den sydligste del af Mårup Havn (rammeområde nr. 46) er omfattet af Natura 2000-området "Nordby Hede".
Den østlige del af Stavns (rammeområdenr. 63), den nordøstlige del af Alstrup (rammeområde nr. 1) og hele Langør (rammeområde nr. 38) er omfattet af Natura 2000-området "Stavns Fjord".
Planforslaget ændrer ikke ved anvendelsen eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag. Det vurderes derfor at planforslaget ikke vil få væsentlig indflydelse på Natura 2000 områder.

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for området.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Planforslaget ændrer ikke ved anvendelsen eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Ikke relevant

Spredningskorridorer

X

 

 

Ikke relevant

Lavbundsarealer

X

 

 

Ikke relevant


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Hele Stavns (rammeområde nr. 63) og Langør (rammeområde nr. 38) er omfattet af Stavns Fjord-fredningen, mens Alstrup (rammeområde nr. 1) og Besser (rammeområde nr. 14) grænser op til det fredede areal. Der er tale om en natur- og kulturhistorisk fredning.
Planforslaget ændrer ikke ved anvendelse eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

X

 

 

På flere lokaliteter er lokalplanområdet omfattet af strandbeskyttelseslinje. Der må ikke foretages tilstandsændring af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinien.
Planforslaget ændrer ikke ved anvendelse eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.
Planens realisering vil derfor ikke være afhængig af dispensation fra beskyttelseslinier.

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

X

 

 

Planforslaget ændrer ikke ved anvendelse eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

X

 

 

Området er beliggende inden for kystnærhedszonen der som udgangspunkt skal friholdes for yderligere bebyggelse.
Planforslaget ændrer ikke ved anvendelse eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

X

 

 

Bebyggelse der opfylder krav til lavenergi, har ofte et lidt anderledes arkitektonisk udtryk - dog ikke mere end at det vil kunne indpasses i eksisterende bymiljø - og anlæg til vedvarende energi skal tilpasses bygningen og omgivelserne.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Lokalplanområdet indeholder flere bevaringsværdige kulturmiljøer.
Områdets anvendelse og byggemuligheder ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Lokalplanområdet indeholder både fredede og bevaringsværdige bygninger.
Områdets anvendelse og byggemuligheder ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Planforslaget ændrer ikke ved anvendelse eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

X

 

 

Planforslaget ændrer ikke ved anvendelse eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Ikke relevant

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Solcelle anlæg skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for naboer og genboer.


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

X

 

 

Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden