Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Om lokalplanen


Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges off entligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene Kommunalbestyrelsen der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt.

En lokalplan omfatter to hoveddele - dels en ”Redegørelse” og dels ”Lokalplanbestemmelser”. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen.

 

Praktiske oplysninger ...

Forslag til lokalplan nr. 75 er fremlagt till offentlig høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2011.

Forslaget kan også ses på kommunens hjemmeside www.samsoe.dk.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden