Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Baggrund


Lokalplanen er udarbejdet for at implementere Kommunalbestyrelsens beslutning om, at nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri.

Lokalplan nr. 75 er en tema- eller emnelokalplan, der udelukkende skal sikre, at ny bebyggelse i de af planen omfattede områder udføres som lavenergibyggeri. Nærværende lokalplan ændrer således ikke den gældende planlægning for andre forhold end energirammen for nybyggeri.

En temalokalplan er en lokalplan, der kun regulerer et enkelt tema, som i dette tilfælde er skærpelse af energirammen for nybyggeri.

Siden 1997 har Samsø været "Danmarks Vedvarende Energi Ø" (VEØ). I Kommuneplan 2009-21 er der formuleret en vision om, at arbejde for at bæredygtighed og VEØ-tanken implementeres yderligere i forbindelse med nybyggeri. I forlængelse heraf redegøres der i kommuneplanen for, at implementeringen kan ske ved at stille skærpede krav til materialeanvendelse, energiforsyning, vandafledning mv.

Siden vedtagelsen af Kommuneplanen har Samsø Kommune i lokalplaner for nye boligområder stillet krav om lavenergibyggeri og Kommuneplanen redegør endvidere for, at målet på sigt er et generelt krav om lavenergibyggeri.

Denne temalokalplan konkretiserer kravet, således at nyt byggeri i eksisterende byområder og enkelte ferieområder, inden for de områder der er omfattet af lokalplanen, skal opføres som lavenergibebyggelse jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Ved udarbejdelsen af nærværende lokalplan var betegnelsen for lavenergibebyggelse hhv. "Energiklasse 2015" og "Bygningsklasse 2020" i Bygningsreglement 2010. Energirammen forventes at blive strammet yderligere for nybyggeri i år 2015, således at "Energiklasse 2015" udgår. Derfor fastlægger lokalplanen at lavenergi defineres udfra det til enhver tid gældende bygningsreglement. Herved sikres det, at lavenergi defineres ud fra den energiramme for nybyggeri, som er et trin lavere end energirammen for standard byggeri.

 

Lokalplanen er udarbejdet af Samsø Kommune, Teknisk afdeling i samarbejde med COWI a/s, 2011.

Lavenergi - energiklasse 2015

Energiklasse 2015 har med Bygningsreglement 2010 erstattet betegnelsen Lavenergiklasse 1.

Den maksimale energiramme for boligbyggeri i energiklasse 2015 er: (30 + 1000/A) kwh/m2 pr. år, hvor A = det opvarmede etageareal.

Eksempel for bolig: Den maksimale energiramme for 100 m2 beboelse må være: 30 + 1000/100 = 40 kwh/m2 pr. år.

Der gøres opmærksom på, at anvendelse af VE-teknologi og tilslutning til fjernvarme har en positiv indvirkning på energirammeberegningen.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden