Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanen skal sikre at området fortsat kan anvendes til afholdelse af Samsø Festivalen, samt naturligt tilknyttede funktioner. Størstedelen af området er omfattet af landbrugspligt, og skal fortsat kunne anvendes landbrugsmæssigt, med undtagelse af den begrænsede periode, hvor der afholdes festival.

Med lokalplanen lægges der ikke op til at øge aktivitetsniveauet inden for området. Der kan udover den landbrugsmæssige drift af arealer alene afholdes én årlig musikfestival, hvor antallet af publikummer ikke forventes at øges fra de nuværende ca. 5.600.

Området inddeles i 4 delområder som vist på kortbilag 1. Delområde I kan anvendes til oplag af materiel uden for festivalperioden. Delområde II kan anvendes til musikscener, salgsboder, servicefunktioner, teltplads og parkering. Delområde III kan anvendes til festivalområde med mulighed for camping og parkering, samt servicefunktioner. Delområde IV kan alene anvendes til parkering under festivalen.

Lokalplanen fastlægger, at al bebyggelse og konstruktioner i området skal have en midlertidig karakter. Dette gælder også for oplagsfunktioner i delområde I.

Et forslag til disponering og udformning af området ses på dispositionsplanen / illustrationsplanen på kortbilag 3.

Lokalplanområdet skal fortsat primært vejbetjenes fra Holmsborg og Strandskoven. Der kan etableres overkørsler fra disse veje, som vist på kortbilag 2. I forbindelse med afholdelse af festivalen kan der etableres parkeringsarealer i nødvendigt omfang, således at parkering uden for området i videst muligt omfang undgås.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden