Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Retningslinjer


Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet grænser op til kysten mod Kattegat og ligger dermed inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen.

Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanen muliggør kun etablering af bebyggelse og anlæg til oplag i meget begrænset omfang, som ikke må gives en permanent karakter og med en maksimal bygningshøjde på 4 meter. I kommuneplanen er der redegjort for, at der ikke er tilfredsstillende alternative lokaliseringsmuligheder for festivalen. Scenekonstruktioner, telte mv. der opstilles i forbindelse med festivalen kan gives en højde over 4 meter (og over 8,5 meter), men har udelukkende en midlertidig karakter og nedtages ved afslutning af festivalperioden. På den baggrund er det Byrådets vurdering, at den planlagte anvendelse af området ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis.

Særligt landskabeligt interesseområde

I Kommuneplan 2009-21 er området udpeget som særligt landskabeligt interesseområde, hvor formål, der kan skæmme landskabet, så vidt muligt skal undgås og landskabshensyn skal tillægges særlig stor vægt.

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen, da alle anlæg der tillades etableret i området alene har en midlertidig karakter.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden