Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Lokalplaner og byplanvedtægter > Bygge- og beskyttelseslinjer > Vejlovgivning > Museumsloven > Forsyningsforhold > Landbrugspligt > Støjforhold > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Bygge- og beskyttelseslinjer


Beskyttede sten- og jorddiger

Langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning syd for Holmsborg findes et dige, der er omfattet af Museumslovens § 29a. Diget ligger i skel og planlægges ikke gennembrudt. Lokalplanen respekterer diget og lokalplanens disponering friholder diget fra bebyggelse, veje og øvrige tilstandsændringer. Diget er vist på kortbilag 2.

Diget må ikke fjernes, ændres eller beplantes uden tilladelse fra Samsø kommune.

Strandbeskyttelse

Den østlige del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinien, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15. Der må ikke foretages tilstandsændring af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinien 300 meter fra kysten, uden forudgående dispensation fra Naturstyrelsen, Århus.

Strandbeskyttelseslinien skal sikre bevarelsen af de åbne kyster og er registreret i matrikelregisteret og noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme. Linien er som hovedregel 300 meter som blev udmålt ud fra landvegetationen langs kysten på det tidspunkt, hvor den blev fastlagt - på Samsø trådte beskyttelseslinien i kraft i september 2002.

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger indenfor strandbeskyttelseszonen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse såsom bygninger, skure, campingvogne og master, foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.

Opstilling af konstruktioner og etablering af anlæg i forbindelse med festivalen har en midlertidig karakter. Men der er tale om årligt tilbagevendende kortvarige perioder. Endvidere gives der mulighed for, at der kan oplages materiel uden for festivalperioden, dog uden at dette må etableres i bygninger af permanent karakter. For at lokalplanens bestemmelser kan realiseres, skal der indhentes dispensation for disse forhold fra Naturstyrelsen, Århus.

Fortidsminde beskyttelse

Umiddelbart vest for lokalplanområdet findes et fredet fortidsminde (Bøgeshøj), jf. Naturbeskyttelseslovens § 18, hvor beskyttelseszonen på 100 meter rækker ind i lokalplanområdet. Der må ikke foretages tilstandsændringer inden for beskyttelseslinien om fredede fortidsminder, uden forudgående dispensation fra Samsø Kommune.

Etablering af parkering og oplag af materiel inden for beskyttelseslinien har en midlertidig karakter. Men der er tale om årligt tilbagevendende kortvarige perioder. For at lokalplanens bestemmelser kan realiseres, skal der indhentes dispensation for disse forhold fra Samsø Kommune.

Museumsloven
(LBK nr 1505 af 14/12/2006)

§ 29a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende.

Stk. 2. For sten- og jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder, jf. §§ 29 e og 29 f.

Naturbeskyttelsesloven
(LBK nr 933 af 24/09/2009)

§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

§ 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden