Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Miljøscreening
 

Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL § 1.3, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4?
[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

 

 

Ja

 

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §3,2] 

Ja

 

Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej

X

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
jf. screeningsskemaet
[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Nej

X

Ja

 

 

 


Planforslaget er ikke omfattet af lovens bilag 3 og 4. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget heller ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. 

Planforslagets indhold og formål

Forslag til ny lokalplan for Festivalområdet ved Ballen giver mulighed for at området i perioden fra uge 27 til uge 31 anvendes til afholdelse af musikfestival, hvor selve festivalen finder sted i uge 29.

I forhold til gældende planlægning for området udvides festivalområdet fra 8,4 ha til 12,6 ha. Hele det udvidede område er i Kommuneplan 2009-21 omfattet af rammeområde 8-5122 og udlagt til landbrugsformål, samt årlig musikfestival med tilhørende teltplads og andre naturligt tilknyttede funktioner.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og er delvist omfattet af strandbeskyttelseslinie (mod øst) og delvist af beskyttelseslinie om fortidsminde (mod nordvest).

Materiale til rådighed for screeningen

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.

Følgende berørte myndigheder er hørt:
- Miljøcenter Århus
- Kulturarvsstyrelsen

Screenings-(scopings)skema

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2.


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

X

 

 

Ikke relevant

Energiforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Affald, herunder byggeaf-fald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

X

 

 

Festivalområdet udvides fra 8,4 ha. til 12,6 ha. Det ekstra areal vil både før og efter festivalen være anvendt til landbrugsformål, som det også er tilfældet i dag.
Der kan dog være behov for en tilpasning af hvilke afgrøder der kan dyrkes på arealet.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Grundvandsforhold, herunder drikkevands-interesser og risiko for forurening og nedsivning

X

 

 

Der er almindelige drikkevandsinteresser i området. Anvendelsen til festivalformål strider ikke mod dette hensyn.


JORD

Eksist. jordforurening

X

 

 

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Risiko for forurening

X

 

 

Ikke relevant


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

X

 

 

Ikke relevant

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant


STØJ og VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Ikke relevant

Støj på omgivelser

 

X

 

Planforslaget giver mulighed for at udvide festivalområdet, for at kunne håndtere behovet for parkering og campering.
Herved muliggøres det at aktiviteterne flyttes lidt tættere på enkelte naboejendomme.

Vibrationer / komfort

X

 

 

I forbindelse med festivalen vil de nærmeste naboer i mindre omfang kunne opleve vibrationer fra musikken.


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

X

 

 

Infrastruktur i området og adgang til området ændres ikke.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

X

 

 

Der forventes ikke et øget antal publikummer, således at trafikken til og fra området ikke ændres.

Trafiksikkerhed

X

 

 

Ikke relevant

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Lokalplanområdet ligger mere end 5 km fra nærmeste Natura 2000 område, ved Stavns fjord.

Truede arter (Bilag IV-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for området.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Der er i beskyttede naturtyper i områdets kant mod syd (mose) og øst (overdrev).
Arealerne forventes ikke at være direkte påvirket, da de ligger uden for lokalplanområdet.

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Ikke relevant

Spredningskorridorer

X

 

 

Ikke relevant

Lavbundsarealer

X

 

 

Ikke relevant


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Umiddelbart øst for området findes to fredede arealer (fredningsgrundlag ukendt - kan være efter NBL kap. 6 eller ældre deklaration).
Arealerne forventes ikke at være direkte påvirket, da de ligger uden for lokalplanområdet.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL § 15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

 

X

 

Den østlige del af området (300 meter fra kysten) er omfattet af strandbeskyttelseslinie. Der må ikke foretages tilstandsændring af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinien.
Umiddelbart vest for området findes et fredet fortidsminde, hvor beskyttelseszonen på 100 m (hvor tilstanden ikke må ændres) rækker ind i lokalplanområdet.
I begge tilfælde betyder forbuddet mod tilstandsændringer, at der f.eks. hverken må etableres hegn eller placeres campingvogne mv.
Alle anlæg, bygningskonstruktioner mv. i området kan alene etableres i en begrænset periode i forbindelse med afholdelse af festivalen. Eneste undtagelse er oplag af materiel i områdets sydvestlige hjørne.
Planens realisering vil være afhængig af dispensation fra beskyttelseslinier.

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

 

X

 

Den største del af området er udpeget som særlig landskabelig interesse, hvor byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.
Anlæg, bygningskonstruktioner mv. i området har primært en midlertidig karakter.

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

 

X

 

Området er beliggende inden for kystnærhedszonen der som udgangspunkt skal friholdes for yderligere bebyggelse.
Anlæg, bygningskonstruktioner mv. i området har primært en midlertidig karakter.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

X

 

 

Ikke relevant


KULTURARV og KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Syd for Holmsborg findes et beskyttet dige i områdets vestlige kant.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Ikke relevant

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

 

X

 

Umiddelbart vest for området findes et fredet fortidsminde, med 100 m beskyttelseszone.

Forventes ikke at være direkte påvirket, da det ligger uden for lokalplanområdet.

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING og SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Ikke relevant

Svage grupper og handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


Midlertidige og sammenlagte effekter

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til den nuværende anvendelse.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden