Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
 

Lokalplan nr. 70 Festivalområdet ved Ballen

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål

Formålet med lokalplanen er:
1.1 at fastlægge områdets anvendelse til landbrugs- og festivalformål, herunder opstilling af anlæg og konstruktioner, samt etablering af arealer til parkering og campering for gæster og medhjælpere under festivalen,

1.2 at fastlægge områdets overordnede disponering i forbindelse med afholdelse af festivalen og

1.3at sikre området vejbetjenes fra Holmsborg og Strandskoven.

§ 2 Lokalplanens område

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matrikelnummer 3af, 3x og 10o, del af 3v og 4l, alle Langemark By, Besser og del af vejlitra ”a” - samt alle parceller, der efter den 13. december 2010 udstykkes inden for området.
2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Området vedbliver at ligge i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse.
2.3 Området inddeles i 4 delområder som vist på kortbilag 2.
2.4lokalplanområdet efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelse).

§ 3 Områdets anvendelse

3.1Områdets anvendelse fastlægges til landbrugs- og festivalformål. I festivalperioden kan der etableres bygninger og anlæg til afholdelse af festivalen og etableres arealer til camping og parkering. Uden for festivalperioden kan området anvendes til landbrugsformål.
3.2 Delområde I kan anvendes til oplag af materiel, uden for festivalperioden, for festivalens materiel, herunder bygninger, skure mv. Etablering af bebyggelse må ikke gives en permanent karakter.
3.3 Delområde II kan i festivalperioden anvendes til sceneområde, med opstilling af musikscener, boder og servicefunktioner, samt camping og parkering.
3.4 Delområde III kan i festivalperioden anvendes til servicefunktioner, samt camping og parkering.
3.5 Delområde IV kan under afholdelse af festivalen i uge 29 anvendes til parkering. Delområdet er fastlagt, så der sikres en afstand på minimum 20 m til skel mod vest.

§ 4 Udstykning

4.1 Udstykning kan ske efter gældende lovgivning.

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Holmsborg og Strandskoven, i princippet som vist på kortbilag 2.
5.2 Eksisterende veje i området fastholdes.
5.3 I forbindelse med afholdelse af festivalen etableres der parkeringsforbud de lokale veje inden for lokalplanområdet.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1 Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn. Tilkoblinger og tilslutninger for el kan udføres på pæle med en maksimalhøjde på 1,3 meter.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 5 % for den enkelte ejendom.
7.2 I delområde I kan der etableres oplag af festivalens materiel. Der kan alene etableres bebyggelse og anlæg, der ikke har en permanent karakter, i form af containere, skurvogne og lignende.
7.3 Bebyggelse og anlæg til oplag af materiel i delområde I må ikke gives en højde der overstiger 4 meter over terræn.
7.4 I delområde II kan der i forbindelse med afholdelse af festivalen etableres de nødvendige midlertidige anlæg og konstruktioner - i form af scener, telte, boder mv. Midlertidige bygningskonstruktioner mv., der etableres i forbindelse med afholdelse af festivalen kan opføres med en højde der overstiger 4 meter.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Bebyggelse og anlæg i delområde I skal fremtræde med facader i farver inden for jordfarveskalaen.
8.2 Tage skal udføres som tagpap i sorte farver.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1 Ubebyggede arealer skal gives en ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplag af materiel og lignende skal overholdes.
9.2 Udenfor festivalperioden skal al materiel, oplag mv. fjernes fra delområderne II, III og IV, således at oplag i denne periode alene sker i delområde I.
9.3 Eksisterende levende hegn og øvrig beplantning skal videst muligt omfang bibeholdes og vedligeholdes, således at bl.a. delområde I med udendørs oplag af materiel uden for festivalområdet er afskærmet af beplantning.
9.4 Det eksisterende dige i lokalplanområdets sydvestlige kant, som vist på kortbilag 2, skal bevares og der må ikke ændres i digets tilstand.

§ 10 Grundejerforening

Ingen bestemmelser.

§ 11 Servitutter

11.1 Om servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen.
11.2 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 70 ophæves følgende servitut inden for lokalplanens område: Matrikelnummer 10o, Langemark By, Besser Tinglyst: 11. marts 2003 Titel: Dok om benyttelse, beplantning mv. Påtaleberettiget: Ejer af matrikel nr. 10c, Langemark By, Besser Servitutten aflyses for så vidt angår bestemmelsen om, at: ”Arealet må ikke benyttes i forbindelse med festival, tivoli, traktortræk, hestevogns camping o.l.”

§ 12 Ophævelse af planer

12.1 Ved endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses lokalplan nr. 47 inden for lokalplanens område.

§ 13 Tilladelser fra andre myndigheder

13.1 Uanset bestemmelserne i denne lokalplan forudsætter realisering af planen, at Miljøcenter Århus meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinie.
13.2 Uanset bestemmelserne i denne lokalplan forudsætter realisering, at Samsø Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 om fortidsmindebeskyttelse.
13.3 Ved ændring af vej- og færdselsforhold i lokalplanområdet træffer vejbestyrelsen uanset lokalplanens bestemmelser afgørelse med samtykke fra politiet.

§ 14 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

Ingen bestemmelser.

§ 15 Lokalplanens retsvirkninger

15.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
15.2 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
15.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
15.4 Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

§ 16 Vedtagelsespåtegnelse

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 10. maj 2011. På kommunalbestyrelsens vegne Jørn C. Nissen Anders J. Jørgensen Borgmester Kommunaldirektør
Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden