Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen
Miljøscreening
 

Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL §1,3, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4?
[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

 

 

Ja
 

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §3,2] 

Ja
 
Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej
 X

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
jf. screeningsskemaet
[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Nej

X

Ja

 

 

 


Planforslaget er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. 

Lokalplanens indhold og formål

Det er formålet med lokalplanen, at fastlægge mulighederne for udbygning af lokalplanområdet med respekt for bygningernes nuværende anvendelse, og ydre karakter i øvrigt. Endvidere at fastlægge trafik-, sti- og parkeringsforhold inden for lokalplanområdet

Materiale til rådighed for screeningen

  • Kommuneplan 2013-2025 for Samsø Kommune
  • Lokalplan 79.1
  • Miljøvurderingsloven

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.

Følgende berørte myndigheder er hørt:

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Aarhus Kommune

Screenings-(scopings)skema

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2. 


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 

X

 

Inden for planområdet gives der mulighed for at etablere anlæg til vedvarende energi. Dette vurderes kun i mindre omfang at kunne reducere CO2-udledningen fra forbrug af konventionelt produceret energi.

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget vurderes ikke at påvirke  energiforbrug til transport væsentligt.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

X  

 

Ikke relevant


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes - jf. ovenfor at regnvand nedsives lokalt.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

 X 

 

 

 

Sydøst for rammeområdet er der registreret 2 vandværksboringer. Det vurderes at rammeændringen ikke vil få indflydelse på boringerne.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

 

 

Der er registreret en V1forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for lokalplanens område. Det den ligger på et vejareal indenfor delområde 3, vurderes den ikke at påvirke området væsentligt.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets anvendelse til havneformål vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

 

 

Ikke relevant

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant

 


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Området grænser op til Strandvejen som ikke er væsentlig trafikeret.

Støj på omgivelser

  

 X

 

Udvidelsen samt det øgede aktivitetsniveau i området vurderes at give et øget støjniveau. Konkret vil der være støj ved brug af dele af de udendørs aktiviteter i området, ligesom der vil være støj relateret til personbiltrafikken til og fra området. Havnens placering  betyder imidlertid, at der kun er relativt få naboer, der vil påvirkes af eventuelle støjgener. Støjpåvirkningen vurderes at være størst i sommerperioden (højsæsonen), hvor man til gengæld også typisk er mest udendørs.

Vibrationer / komfort

X

 

 

 Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

 

 

Der vil være en mertrafik til og fra området som følge af flere brugere/gæster. Det vurderes dog at Strandvejen, kan afvikle trafikken til og fra området sikkert og uden kapacitetsmæssige problemer.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

 

 

Der kan forekomme støj som følge af personbiltrafikken til og fra området. I planen stilles krav om, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra erhverv (herunder affødt trafikstøj) skal overholdes.

Trafiksikkerhed

X 

 

 

Ikke relevant

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Ikke relevant

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Mod Vest ligger en naturbeskyttet eng samt to beskyttede søer. Det vurderes sammenfattende, at de nævnte arealer ikke påvirkes af rammeændringen.

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

Spredningskorridorer

X

 

 

Der er ikke kendskab til at området skulle fungere som spredningskorridor. Området er i forvejen bebygget og på det grundlag vurderes det ikke at være tilfældet.

Lavbundsarealer

X

 

 

Der findes ikke lavbundsarealer inden for området.


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Der er ingen arealfredninger i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

X  

 

Planområdet er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen der reguleres efter Naturbeskyttelseslovens § 15, eller andre beskyttelseslinjer i øvrigt.

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

X

 

 

Ikke relevant

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

 

 

 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser for kystområderne. Hele Samsø Kommune ligger inden for kystnærhedszonen og mulighederne for planlægning udenfor zonen, er derfor meget begrænsede.

En del af den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet trænger til renovering. Da der er tale om et område med en særlig karakter, forsøger man at værne om det miljø disse bygninger er med til at skabe på den måde bevare områdets karakteristika.

På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplan nr. 82 ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

 X

 

 

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil give
anledning til en visuel påvirkning af kystlandskabet.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Ikke relevant

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Ikke relevant

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Ikke relevant

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

 

 

Udvikling af Ballen Havn vurderes, at have en positiv indflydelse på erhvervslivet i byen.

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Ikke relevant

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ikke relevant

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

 

X

 

Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden