Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen
 

82 Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål

Formålet med lokalplanen er:
1.1at bevare områdets karakter ved de eksisterende bygningers anvendelse ydre karakter og farver,
1.2at åbne mulighed for en ordnet bebyggelse i delområde 1 og 2,
1.3at sikre ny bebyggelse etableres i overensstemmelse med § 1.1, samt at ny bebyggelse skal passes ind i det maritime kulturmiljø og afspejle oprindelige funktioner.
1.4at fastlægge trafik-, sti- og parkeringsforhold inden for området.

§ 2 Lokalplanens område

2.1Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter et areal på ca. 0,6 ha. inkl. en del af havnebassinet. Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 og afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende ejendomme: Delområde 1: Matr. nr. 149b, Brundby By, Tranebjerg; delområde 2: Matr. nr. 149c, Brundby By, Tranebjerg; delområde 3: Matr. nr. 149a samt 156 begge Brundby By, Tranebjerg.
2.2Ved offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overføres de § 2.1 nævnte, matrikler inden for lokalplanens afgrænsning, til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Området udlægges til lystbådehavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger. Endvidere til offentlige formål, opholdsarealer og parkering. I området må kun indrettes eller opføres bebyggelse til:

  1. Offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen.
  2. Mindre handels- og restaurationsvirksomheder samt lignende, som efter kommunalbestyrelsens skøn har naturlig tilknytning til havnen.
3.2Der må ikke indrettes eller opføres bebyggelse til kontorer og lignende, udover den til de enkelte virksomheder hørende administration.

§ 4 Vej, sti og parkeringsforhold

4.1Lokalplanområdet skal tilsluttes det eksisterende vejnet og vejforsynes således fra Strandvejen.
4.2Nye veje skal befæstes, ligesom blinde veje skal anlægges med vendemulighed.
4.3Der må ikke parkeres køretøjer udenfor de afmærkede p-båse, herunder lastbiler, campingvogne eller nogen form for langtidsparkering på adgangsveje i lokalplanens delområder.
4.4Inden for området skal der udlægges areal til parkering efter følgende fordeling: - 1,5 p-plads pr. bolig, - 1 p-plads pr. 50 m2 for butikker samt øvrige funktioner og - 1 p-plads pr. 5 siddepladser for restaurationer.
4.5Hvor områdets forholdsvis snævre plads ikke tillader at ovenstående parkeringsnormer overholdes, må disse anvises udenfor lokalplanområdet.

§ 5 Tekniske anlæg

5.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
5.2Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet iht. kommunens spildevandsplan.
5.3Belysning af veje, stier, andre færdselsarealer samt ubebyggede arealer, må kun etableres efter Samsø Kommunes nærmere godkendelse.
5.4Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstationer o.l. såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.
5.5Der må opsættes/indpasses energiproducerende anlæg, f.eks. solcelleanlæg og solfanger. Anlæg må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1Ny bebyggelse opføres iht. det til enhver tid gældende bygningsreglement medmindre der er anført andet under bestemmelserne for de enkelte delområder.
6.2Bebyggelsesprocenten er 50 %, medmindre andet er angivet for de enkelte delområder.
6.3Ny bebyggelse må opføres i op til 2,5 etage og med en maks. bygningshøjde på 10 meter målt fra nærmeste offentlig vejniveau. Bebyggelsen skal nøje tilpasses de terrænmæssige forhold, ligesom det skal sikres, at der ikke vil være væsentlige indbliksgener ift. naboer.
6.4Kommunen vil i forbindelse med byggetilladelser fastsætte en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for en fremtidig vandstandsændring.

Prognose for vandstandsændringer kan ses på DMIs hjemmeside. P.t. er anbefalingen min. 2,45 (DVR90).
For delområde 1 gælder:
6.5 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 122 % for ejendommen.
6.6 Der kan bygges ud til skel.
6.7 Der kan opføres 11 lejligheder og 3 butikker.
6.8 Lejlighederne fordeles med 5 enheder i stueetagen i ét plan. 6 enheder på 1.sal og 2.sal i 2 plan med intern trappe.
6.9 Der kan indrettes 2 mindre butikker mod Strandvejen og én større butik mod havnepromenaden.
For delområde 2 gælder:
6.10 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 105 % for ejendommen.
6.11 Der kan bygges ud til skel.
6.12 Der kan opføres 5 lejligheder og 1 restauration.
6.13 Lejlighederne fordeles med 2 enheder i stueetagen og 3 enheder på 1. sal.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1Tage skal udformes som symmetriske sadeltage (maks. 45 graders hældning). Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.
7.2Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, enkelskrød, italienskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort.
7.3Facadebehandling, farver samt valg af tagmaterialer skal godkendes af Samsø Kommune.
7.4Eksisterende bygninger udvendige materiale eller farver må ikke ændres uden godkendelse af Samsø Kommune.
7.5Mindre udhusbygninger, overdækninger, garager o.l. skal fremtræde med et materiale- og farvevalg, der matcher med den øvrige bebyggelse.

 
For delområde 1 gælder:
7.6Tage skal udføres i sort tagpap
7.7Byggeriet skal passes ind i det maritime kulturmiljø og afspejle oprindelige funktioner.
7.8Der kan kun etableres altaner på den sydlige facade. Franske altaner kan dog placeres på den nordlige facade.
7.9Altaner udføres i galvaniseret stål med glas værn. Værn ved franske altaner udføres i glas eller galvaniseret jern.
7.10Kviste og nedløb og inddækninger udføres i zink.
7.11Aluminiums døre/vinduer skal udføres i samme nuance som facaden de monteres i.

 

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag
8.2Der kan ske terrænregulering ifm. etablering af nødvendig sokkelkote ved nybyggeri. Dog må terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse.
8.3Hegning i skel må kun være i form af levende hegn (hæk o.l.). Ved vejskel skal hække plantes på egen grund mindst 30 cm fra skellet. Der kan suppleres med trådhegn, såfremt dette dækkes af det levende hegn.

Faste hegn må kun etableres med en maks. højde på 1,2 meter.

 

§ 9 Øvrige bestemmelser

9.1Inden for lokalplanens område må der kun etableres aktiviteter inden for miljøklasserne 2-5.
9.2De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte aktivitet.
9.3Virksomheder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt.

§ 10 Grundejerforening

10.1Ejere af ejendomme i lokalplanområdet skal oprette en grundejerforening eller tilslutte sig eksisterende grundejerforeninger. Pligten til at være medlem indtræder på samme dato som overtagelsen af ejendommen.
10.2Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af hovedadgangsveje, interne veje, stier og fælles fri- og opholdsarealer.
10.3Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

§ 11 Servitutter

11.1Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af foreliggende lokalplan, ophæves ingen deklarationer. Dokumentet om ændringerne udformes som en påtegning til den oprindelige deklaration. Bestemmelsen om slæbestedet er således stadig er gældende. Det eneste der ændres på er stiarealet, hvor der laves en påtegning der sikre offentlighedens adgang Øst om bygningen og involverer matr.nr. 149b og 156, Brundby By, Tranebjerg.

§ 12 Ophævelse af planer

12.1Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 79.1, for hvad angår den del, der ligger indenfor afgrænsningen af den foreliggende plan.

§ 13 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

13.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

- der er etableret parkering, jf. § 4.4.

- der er sket tilslutning til det offentlige kloaknet, jf. § 5.2.
13.2For delområde 1 gælder:

Før ny bebyggelse inden for området kan tages i brug, skal følgende være etableret;

- veje, stier og andre færdselsarealer samt parkeringspladser

- beplantning og anlæg af opholdsarealer

- etablering af offentlig stiadgang til Ballen Nordstrand Øst om bebyggelsen

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

14.1Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
14.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
14.3I henhold til § 47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
14.4Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
14.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

§ 15 Vedtagelsespåtegnelse

15.1Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 10. oktober 2017.

På kommunalbestyrelsens vegne:

 

Marcel Meijer                                                                              Mogens Wehrs 

 

Borgmester                                                                                Kommunaldirektør.

 

Lokalplanen er offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside den 9. november 2017.
Matrikelkort over lokalplanområdet Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden