Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Om lokalplanen


Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene kommunalbestyrelsen der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt.

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse, bliver lokalplanen offentliggjort på plansystem.dk.

En lokalplan omfatter to hoveddele - dels en ”Redegørelse” og dels ”Lokalplanbestemmelser”. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen.

 

Praktiske oplysninger ...

Lokalplan nr. 82 er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017 og offentliggjort den 30. oktober 2017.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden