Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
Miljøscreening
 

Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL §2, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL §8, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 1 og 2?
[MVL §8, nr. 1]

 

 

Ja

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §8,2, nr. 1] 

Ja
Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej
X 

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
[MVL §8,2, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 I forbindelse med udarbejdelse af kommeplantillæg og lokalplaner skal der altid foretages en screening af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Screeningen er udarbejdet af Samsø Kommune. I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, har kommunen vurderet, at lokalplan nr. 86 for Boligkvarter nord for Ålebækken i Ballen ikke skal miljøvurderes.

Kommunens vurdering bliver offentligt bekendtgjort inden den endelige godkendelse af planerne jf. Miljølovens §10 og §33.

Rammens indhold og formål

Formålet med lokalplan nr. 86 er at sikre områdets anvendelse til boligformål hhv. grønne friarealer og parkeringsareal.  

Materiale til rådighed for screeningen

  • Kommuneplan 2017-2029 for Samsø Kommune
  • Miljøvurderingsloven
  • www.miljoeportal.dk
  • Tjekliste fra lokalplanvejledning

Høring af berørte myndigheder

Samsø Kommune har ikke foretaget høring af andre myndigheder.

Screeningsskema


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 X

 

 

Ikke relevant

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget giver mulighed for opførelse af yderligere ni bebyggelser, som vurderes at kunne påvirke energiforbruget i mindre grad.

Planforslaget kan give en mindre stigning i energiforbruget pga. øget trafik til og fra området.

 

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

   X

 

Der inddrages 4860 kvadratmeter landbrugsjord til byzone, hvor der kan opføres 5 nye ejendomme.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

 X 

 

 

 

Der findes et reservoir til markvanding inde for lokalplanens delområde B. Grundvandsinteressen vurderes ikke at blive påvirket af arealanvendelsen.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

X

 

 

Indenfor lokalplanens delområde A på matr. nr. 20eh er registreret en jordforurening på vidensniveau 1 iht. Jordforureningsloven. Forureningen er registreret på et areal omfattet af strandbeskyttelse, der ikke kan bebygges.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets anvendelse vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

 

 

Ingen risiko for luftforurening.

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant

 


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Området grænser op til Strandvejen som ikke er væsentlig trafikeret.

Støj på omgivelser

  

 X

 

Udlægning af parkeringsareal i lokalplanens delområde C vil i kraft af en øget trafik til og fra området, særligt i højsæson, medføre begrænset ændring af støjbelastning på omgivelserne. Placeringen betyder imidlertid, at der kun er relativt få naboer, der vil påvirkes af eventuelle støjgener. 

Vibrationer / komfort

X

 

 

 Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

 

 

Infrastruktur i og adgang til eksisterende boligkvarter ændres ikke.Udlæggelse af parkeringsareal i lokalplanens delområde C vil medfører en øget trafik i dette område, som dog vejbetjenes fra Åvej uden om lokalplanområdet. 

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

 

 

Lokalplanforslagets udlæggelse af parkeringsareal vil medfører en mertrafik til og fra delområde C som følge af gæster til Ballen og Lystbådehavnen. Det vurderes at Åvej kan afvikle trafikken til og fra området sikkert og uden kapacitetsmæssige problemer.

Trafiksikkerhed

X 

 

 

Der etableres passende parkeringsforhold og adgang til området.

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Ikke relevant

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Mod vest ligger en naturbeskyttet eng samt en beskyttet sø. Beskyttede arealer friholdes for bebyggelse og anlæg.

 

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

Spredningskorridorer

X

 

 

Lokalplanforslagets delområde B kan fortsat fungere som en grøn kile mellem det åbne land og Ballen By.

 

Lavbundsarealer

X

 

 

En del af lokalplanområdet er beliggende lavt langs det kommunale vandløb Ålebækken. Lavbundsareal i forbindelse med vandløbet er sammenfaldende med naturbeskyttet eng. 


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Der er ingen arealfredninger i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

 X  

 

Planområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen der reguleres efter Naturbeskyttelseslovens §15. Der må ikke foretages tilstandsændring af strandbredder eller af arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

X

 

 

Ikke relevant

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Lokalplanforslaget sikre anvendelsen af delområde B til et grønt rekreativt areal langs Ålebækken med en offentlig sti mellem Ballen og Brundby.

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

X 

  

 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser for kystområderne. Stort set hele Samsø Kommune ligger inden for kystnærhedszonen. Mulighed for udstykning af nye grunde sker kun bag eller mellem eksisterende bebyggelse. Det er ikke muligt at opføre bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

 X

 

 

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil give
anledning til en visuel påvirkning af kystlandskabet.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

?

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Ikke relevant

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Ikke relevant

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

X

 

 

Lokalplanen kan have en positiv indvirkning på det lokale erhvervsliv og øge omsætningen i Ballen.

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Eksisterende grønne rekreative områder sikres offentlig adgang og forbindelse mellem Ballen og Brundby gennem landskabet.

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ikke relevant

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

 

X

 

Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen af parkeringsarealet.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden