Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
 

86 Boligkvarter nord for Ålebækken

§ Hjemmel

Iht. lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018, fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område:

§ 1 Formål

Formålet med lokalplanen er:
1.1at sikre områdets anvendelse til A) boligformål, B) grønne friarealer og C) parkeringsareal.
1.2samt at sikre overensstemmelse i den administrative praksis i byggesagsbehandlinger.

§ 2 Lokalplanens område

2.1Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 5ac, 5ab, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5al, 5am, 5an, 5ar, 5as, 5at, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5b, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5bx, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5d, 5f, 5n, 5p, 5q, 5r, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 20ed, 20eg, 20eh, 20en, 20eo, 20ep, 20eq, 20er, 20es, 20eu, 20et, 50a, 7000ab, 7000z, samt del af matr. nr. 5æ, 20l, 31c og 58c alle Brundby By, Tranebjerg, i alt 127.000 kvadratmeter.
2.2Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på bilag 1.
2.3Matr. nr. 5al, 5bt, 5bu, 5bv, 5bx, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5d, 5n, 20ed, 20eg, 20en, 20eo, 20ep, 20eq, 20er, 20es, 20et og 20eu alle Brundby By, Tranebjerg ligger i byzone.
2.4Matr. nr. 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5am, 5an, 5ar, 5as, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5b, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5br, 5bs, 5cb, 5cc, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5eh, 5f, 5p, 5q, 5r, 5t, 5u, 5v, 5y, 7000ab, samt del af matr. nr. 58c alle Brundby By, Tranebjerg ligger i landzone og skal ved nærværende lokalplans vedtagelse overføres til byzone, i alt 65.440 m2.
2.5Matr. nr. 50a, samt del af 5æ, 20i og 31c alle Brundby By, Tranebjerg ligger i landzone og forbliver i landzone.

Jf. bilag 2

§ 3 Områdets anvendelse

For delområde A gælder:
3.1 Anvendelsen fastlægges til boligformål med mindre erhverv, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger for omgivelserne.
3.2 Det tillades at anvende eksisterende bebyggelse til helårsbeboelse hhv. fritidsbeboelse.
3.3 Matr. 5æ, Brundby By, Tranebjerg er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og må ikke bebygges.
For delområde B gælder:
3.4 Anvendelsen fastlægges til rekreative formål. Et rekreativt grønt friareal langs Ålebækken med adgang for offentligheden.
3.5 Der skal reserveres areal til offentlig sti langs med Ålebækken som vist på bilag 3.
3.6 Delområdet må ikke bebygges.
For delområde C gælder:
3.7 Anvendelsen fastlægges til parkeringsareal med mulighed for etablering af 46 parkeringspladser og udvidelse med yderligere 18 parkeringspladser.
3.8 Delområdet må ikke bebygges.

§ 4 Udstykning

For delområde A gælder: 
4.1Fra matr. nr. 58c, Brundby By, Tranebjerg må der udstykkes fem grunde i overensstemmelse med bilag 3 viste udstykningsprincip.
4.2Fra matr. nr. 5b, Brundby By, Tranebjerg må der udstykkes fire grunde i overensstemmelse med bilag 3 viste udstykningsprincip.
4.3Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelse end 700 kvadratmeter.

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1Der udlægges areal til en 1,5 meter bred sti som vist i princippet på bilag 3 med stiadgang fra Strandvejen.
5.2Parkeringsareal skal tilsluttes det eksisterende vejnet og vejbetjenes således fra Åvej.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
6.2Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Ballen-Brundby Fjernvarme.
6.3Ny bebyggelse i området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem iht. Kommunens Spildevandsplan.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

For delområde A gælder: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.
7.1 Bygninger må ikke opføres i mere end 1,5 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter.
7.2 Facadehøjden må ikke overstige 3 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade.
7.3 Kommunen vil ifm. byggetilladelser fastsætte en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for en fremtidig vandstandsændring.
7.4 Prognose for vandstandsændringer kan ses på DMIs hjemmeside. Pt. er anbefalingen min. 2,45 meter (DVR90)
7.5 Ny bebyggelse opføres iht. det til enhver tid gældende bygningsreglement.
7.6 På hver særskilt matrikuleret ejendom må kun opføres en enkel beboelse.
7.7 Ejendomme langs Strandvejen skal placeres bag byggelinie, 12 m fra vejmidte som vist på bilag 3.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

For delområde A gælder:
8.1Tage skal udføres som symmetriske sadeltage (maks. 45 graders hældning). Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.
8.2Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag.
9.2P-pladser, veje og stier skal hver for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
9.3Belysning af p-pladsen, veje, stier samt ubebyggede arealer må kun udføres efter Samsø Kommunes godkendelse.
For delområde A gælder:
9.4Eventuelle oplag må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer i direkte tilknytning til bebyggelse.
9.5Hegn i skel må kun være i form af levende hegn (hække og lignende). Dette gælder også hegn nærmere skel end 1 meter. Ved vejskel skal hække plantes på egen grund min. 30 cm fra skellet. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,2 meter.
9.6Der må opføres faste hegn som afskærmning omkring terrasser og i kontakt til bebyggelsen.
9.7Der kan ske terrænregulering ifm. etablering af nødvendig sokkelkote ved nybyggeri. Dog må terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter kun finde sted med kommunalbestyrelsen tilladelse.
For delområde B gælder:
9.8Det grønne friareal skal indrettes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar, belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter hele friarealet. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
9.9Friarealet skal fremtræde med en naturlig karakter med græsklædte arealer med træer og buske.
For delområde C gælder:
9.10Ved etablering af parkeringsarealet skal p-pladsen afgrænses mod tilstødende boliger med et hegn, der minimerer generne fra de parkerede biler.

§ 10 Grundejerforening

10.1 Nye ejendomme skal tilslutte sig eksisterende grundejerforeninger. Pligten til at være medlem indtræder på samme dato som overtagelsen af ejendommen.

10.2Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

§ 11 Ophævelse af planer

11.1Området er omfattet af lokalplan nr. 31 og 46, som ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.
11.2Lokalplan nr. 6 som ophæves inden for nærværende lokalplanområde.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

12.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet Ballen-Brundby Fjernvarme, jf. §6.2
12.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det offentlige kloaksystem, jf. §6.3

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv. der er indeholdt i planen.
13.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
13.3Iht. §47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
13.4Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
13.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.
Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden