Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
85 - Parkgolf i Ballen
Kortbilag Miljøscreening
 

Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL § 2 nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til Miljøvurderingsloven

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 8, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på MVL bilag 1 og 2?
[MVL § 8 nr. 1]

 

 

Ja
 

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL § 8, stk. 2 nr. 1] 

Ja
 
Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej
 X

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
[MVL § 8, stk. 2 nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner skal der altid foretages en screening af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Screeningen er udarbejdet af Samsø Kommune. I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, har kommunen vurderet, at Kommuneplantillæg nr. XX og Lokalplan nr. 85 for Parkgolf i Ballen ikke skal miljøvurderes.

Kommunens vurdering bliver offentligt bekendtgjort inden den endelige godkendelse af planerne jf. Miljøvurderingslovens § 10 og 33.

Rammens indhold og formål

Kommuneplantillæg nr. XX har til formål at muliggøre lokalplanlægning indenfor de eksisterende matrikel grænser. Kommunen har vurderet at der er tale om mindre ændringer og tilpasning af kommuneplanrammen, der kan gennemføres uden forudgående høring.

Formålet med Lokalplan nr. 85 er at muliggøre planerne om at etablere en parkgolfbane. 

Materiale til rådighed for screeningen

  • Kommuneplan 2017-2029 for Samsø Kommune

  • Miljøvurderingsloven

  • www.miljoeportal.dk

  • Tjekliste fra lokalplanvejledningen

Høring af berørte myndigheder

Samsø Kommune har ikke foretaget høring af andre myndigheder.

Screeningsskema


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 X

 

 

Ikke relevant

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget kan give en mindre stigning i energiforbruget pga øget trafik / transport til og fra området.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

   X

 

4,5 ha landbrugsjord tages ud af omdrift i forbindelse den ændrede arealanvendelse.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Reguleres i henhold til Samsø Kommunes spildevandsplan.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes at regnvand afledes lokalt.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

 X 

 

 

 

Der findes reservoir til markvanding umiddelbart nord for lokalplanområdet. Grundvandsinteresserne vurderes ikke at blive påvirket af den ændrede anvendelse.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

X

 

 

Der er ikke registreret forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for lokalplanens område.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets ændrede anvendelse vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

 

 

Ikke relevant

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant

 


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Området grænser op til Ballenvejen som ikke væsentlig trafikeret.

Støj på omgivelser

  

 X

 

Udvidelsen af kommuneplanrammen og det øgede aktivitetsniveau i området kan give et øget støjniveau. Støj kan forekomme både ved brug af de udendørs aktiviteter i området og ved biltrafikken til og fra området. Placeringen betyder imidlertid, at der kun er relativt få naboer, der vil påvirkes af eventuelle støjgener. Påvirkningen vurderes at være størst i sommerperioden (højsæsonen), hvor man omvendt også er mest udendørs.

Vibrationer / komfort

X

 

 

 Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

 

 

Der vil være en mertrafik til og fra området som følge af gæster til parkgolfbanen. Det vurderes dog at Strandvejen såvel som Ballenvej, kan afvikle trafikken til og fra området sikkert og uden kapacitetsmæssige problemer.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

 

 

X

 

 

Der kan forekomme støj som følge af biltrafikken til og fra området. I planen stilles krav om, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra erhverv (herunder affødt trafikstøj) skal overholdes.

Trafiksikkerhed

X 

 

 

Der etableres passende parkeringsforhold og adgang til området.

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Ikke relevant

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Mod nord / nordvest ligger en fersk eng samt 3 mindre vandhuller. Naturtyperne vurderes ikke at blive påvirket den ændrede arealanvendelse.

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

Spredningskorridorer

X

 

 

Parkgolfbanen kan fungere som en grøn kile mellem det åbn land og Ballen By

Lavbundsarealer

X

 

 

En del af lokalplanområdet er beliggende lavt langs det kommunale vandløb Ålebækken. Den ændrede anvendelse har dog ingen betydning for lavbundsarealer.


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Der er ingen arealfredninger i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

 X  

 

Planområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinjer. 

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

X

 

 

Ikke relevant

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

 

X  

 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser for kystområderne. Stort set hele Samsø Kommune ligger inden for kystnærhedszonen. Rammeændringen ændrer ikke på mulighederne for bebyggelse ift. Planlovens bestemmelser.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

 

X 

 

Parkgolfbanen kan ændre det visuelle indtryk af landskabet i området, men området er beliggende i en bynær kile delvist indenfor den eksisterende kommuneplanramme. Den mindre rammeudvidelse giver ikke anledning til en ændret visuel påvirkning af landskabet. 


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Ikke relevant

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Ikke relevant

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Ikke relevant

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

 

 X

 

Lokalplanen kan have en positiv indvirkning på det lokale erhvervsliv og øge turismen / omsætningen i området

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Ikke relevant

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ikke relevant

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

 

X

 

Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden