Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
85 - Parkgolf i Ballen
 

85 Parkgolf i Ballen

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018, fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål

Formålet med lokalplanen er:
1.1At åbne mulighed for etablering af et parkgolfanlæg indenfor afgrænsningen af lokalplanen.

 

§ 2 Lokalplanens område

2.1Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 31c, Brundby By, Tranebjerg og afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2Lokalplanområdet forbliver i landzone ved lokalplanens vedtagelse.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1Områdets anvendelse fastlægges til parkgolfanlæg med dertilhørende kollektive og tekniske anlæg (vand, el og kloak).
3.2Der må udelukkende indrettes eller opføres bebyggelse på parkgolfanlægget med anvendelse til administration eller toilet- og servicefaciliteter.

§ 4 Vej, sti og parkeringsforhold

4.1Lokalplanområdet skal tilsluttes det eksisterende vejnet og vejforsynes således fra Ballenvej.
4.2Der etableres p-pladser som vist på kortbilag 2.
4.3Der må ikke parkeres køretøjer udenfor de afmærkede p-båse, herunder lastbiler, campingvogne eller nogen form for langtidsparkering på adgangsveje i lokalplanens delområder.

§ 5 Tekniske anlæg

5.1 Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.

5.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet iht. kommunens spildevandsplan.

5.3 Belysning af veje, stier, andre færdselsarealer samt ubebyggede arealer, må kun etableres efter Samsø Kommunes nærmere godkendelse.

5.4Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstationer o.l. såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1Lokalplanen muliggør bebyggelse i ét plan og maksimalt 5 meter højt.

Der kan kun ske bebyggelse inden for det angivne byggefelt på kortbilag 2.
6.2Ny bebyggelse opføres iht. det til enhver tid gældende bygningsreglement.
6.3Kommunen vil i forbindelse med byggetilladelser fastsætte en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for en fremtidig vandstandsændring.

Prognose for vandstandsændringer kan ses på DMIs hjemmeside. P.t. er anbefalingen min. 2,45 (DVR90).

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

 
7.1 Tage skal udformes som symmetriske sadeltage (maks. 45 graders hældning). Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.

7.2 Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, enkelskrød, italienskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort.


7.3Facadebehandling, farver samt valg af tagmaterialer skal godkendes af Samsø Kommune.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1Parkgolfbanerne anlægges med 20 meters afstandszone til matr. nr. 31a (det vestlige skel undtaget), 49a, 51a, 64b og 64c alle Brundby By, Tranebjerg, samt at arealet tilsås med græs.
8.2I ovennævnte zone samt mod matrikel 58c, hvor der ikke i forvejen er et læhegn, plantes ud mod banen en tæt hæk, i et omfang der kan sikre, at boldene holdes inden for lokalplanområdet. Der bruges udelukkende plantemateriale fra naturligt hjemmehørende arter. Højden på hækken aftales med ejerne af de ovennævnte matrikler.
8.3 Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag.


8.4Der kan ske terrænregulering ifm. etablering af nødvendig sokkelkote ved nybyggeri. Dog må terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse.
8.5Hegning i skel, kan ikke ske til de i § 8.1 nævnte skel, og må kun være i form af levende hegn (hæk o.l.). Ved vejskel skal hække plantes på egen grund mindst 30 cm fra skellet. Der kan suppleres med trådhegn, såfremt dette dækkes af det levende hegn.

Faste hegn må kun etableres med en maks. højde på 1,2 meter.

§ 9 Øvrige bestemmelser

9.1Åbningstiden begrænses i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og p-pladsen afspærres uden for åbningstiden med kæde.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.1- der er etableret parkering, jf. § 4.2.

- der er sket tilslutning til det offentlige kloaknet, jf. § 5.2.
 
 

§ 11 Lokalplanens retsvirkninger

11.1Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
11.2 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11.3 I henhold til § 47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

11.4 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

11.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

§ 12 Vedtagelsespåtegnelse

12.1Lokalplanen er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse den 03. juli 2018.

På kommunalbestyrelsens vegne:

Marcel Meijer     Borgmester           Mogens Wehrs     Kommunaldirektør.

 

Lokalplanen er offentliggjort i Samsø Posten og på Samsø Kommunes hjemmeside www.samsoe.dk den 9. juli 2018.
Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden