Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Tilladelser fra andre myndigheder


Politiet

Udformning af tilslutning af tilkørsel til Trolleborgvej kræver godkendelse af vejmyndigheden med samtykke fra politiet færdselsloven §100.

Risikomyndigheder

Anlægget vurderes ikke at være omfattet af risikobekendtgørelsen.

Beredskab

Biogasanlægget vurderes at være omfattet af Beredskabslovens bestemmelser. Opførelse, indretning og drift skal derfor som udgangspunkt ske efter vilkår meddelt af Østjyllands Brandvæsen.

Landbrugspligt

På ejendomme inden for lokalplanområdet, som er omfattet af landbrugspligt og som kan udstykkes og bebygges, er det en forudsætning, at Direktoratet For Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten.

Museumsloven

Anlægsarbejde inden for lokalplanområdet må ikke ske uden orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. Museumsloven § 27, lov nr. 1505 af 14. december 2006) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og det lokale museum adviseres. Derfor kan der med fordel foretages en forundersøgelse af arealet.

Samsø kommune og godkendelse

Overfladevand

Der skal i forbindelse med udledning af overfladevand, ansøges hos Samsø Kommune om en udledningsaftale.

Spildevand

Der er udarbejdet en spildevandsplan for byerne og det åbne land på Samsø som kan læses på Samsøs hjemmeside. Formålet er at lede hovedparten af øens spildevand til Ballen renseanlæg og at sikre en forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Tilladelse om tilslutning til offentlig kloak fremgår af den gældende spildevandsplan.

Miljøgodkendelse

Projektets realisering forudsætter, at der udstedes en miljøgodkendelse for biogasanlægget.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet jf. ”lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni om godkendelse af listevirksomhed”, idet der er tale om nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 100 tons/dag, og metoden er anaerob nedbrydning. VVM-tilladelse er inkluderet i miljøgodkendelsen for virksomheden.

Vejforhold

Ved etablering af en tilkørsel til området, skal der ansøges om tilladelse hos Samsø kommunes vejmyndighed.

 

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden