Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Tekniske anlæg

Biogasanlægget har brug for procesvarme, som kan laves på flere måder: halm- eller flisfyret kedel, biogasfyret KV motor eller varmepumpeløsning. Der er endog muligheder for spildvarme/procesvarme fra Samsø Syltefabrik.

Spor – og ledningsforhold

Spor - og ledninger skal integreres i bygningerne og i terrænet, så det synes mindst muligt.

Kloakering

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak efter indhentet tilladelse fra Samsø kommune.

Elforsyning

El fremføres fra det offentlige el-net

Antenneforsyninger

Der er ikke planlagt fremføring af antenne i anlægget

Varmeforsyning

Varmeforsyningen sker fra eget varmeforsyning i form af procesgas, flis eller varmepumper.

Vandforsyning

Biogasanlægget forsynes fra SydSamsø vandværk.

Vand til procesformål vil i det omfang, det er muligt ske via indvinding af vand fra tagnedløb og fra befæstede arealer, herefter vil der blive suppleret med vand fra vandværket.

Overfladevand

Der etableres et afskærende grøft mellem tankanlæg og teknisk bygning til opsamling af overfladevand. Vandet ledes til regn bassin, hvorfra det kan indvindes som teknisk vand. Bassinet udføres med overløb til rørlagt Vester Kanal for afledning af overskudsvand.

Spildevand

Tilslutningen fremgår af den gældende spildevandsplan.

Spildevandsrensning fra bygningerne med sanitært spildevand bliver via offentlig kloakering. Vaskevand fra rengøring af haller, lastbiler etc. vil blive anvendt i procesformål på anlægget. Vand fra tag og befæstede arealer vil afhængig af forureningsgraden, enten blive anvendt som teknisk vand på anlægget, blive afledt i nedsivningsanlægget eller behandlet som spildevand.

 

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden