Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Forholdet til Kommuneplanen > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


 

Områdenavn og nr. 112 - 8150 Samsø Biogas
Anvendelse generelt Tungere erhverv til industri – og produktionsvirksomhed med bl.a. test- og demonstrationsanlæg, energiproduktion og energiformål herunder anlæg til produktion og bearbejdning af biogas mv. herunder tilhørende faciliteter og bygninger. Desuden tankanlæg, transport- og servicevirksomhed og lign. Mulighed for besøgscenter til formidling om biogas/cirkulær økonomi.
Områdets konkret Teknisk anlæg - Biogasanlæg med tilhørende faciliteter
Zoneforhold Landzone
Fremtidige zoneforhold Landzone
Maks. Bebyggelsesprocent 60
Maks. Bygningsrumfang i forhold til grundareal 3
Maks. Bygningshøjde (m) 8,5, 18, 24,5
Bebyggelsesforhold i øvrigt Ny bebyggelse og anlæg, hvis placering og omfang er fastlagt gennem lokalplan, skal reguleres ved udlæg af byggefelter under hensyn til funktionskrav, landskabelige hensyn og tilpasning af det visuelle samspil med eksisterende omgivelser. Der fastlægges en større bebyggelsesprocent og højde, end der i første omgang skal benyttes, så der er mulighed for opgradering.
Miljøforhold

Miljøklasse 5-7

Virksomheder og anlæg i denne miljøklasse er belastende for miljøet i forskellig grad. Derfor som hovedregel skal de placeres i industriområder, så der ønskes som minimum en afstand på 150-300 meter til nærmeste nabo mv. samt miljøbelastende virksomheder.

Inden for den ovennævnte afstandszone, må der ikke etableres beboelse, institutioner og erhvervs virksomheder uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen.

Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-100 meter fra produktionsanlæg og tankvolde. Se i øvrigt tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for Samsø Biogas.

Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold) Etablering af en tilkørsel, samt vejnet og stisystem på anlægget.
Bestemmelser  
Forsyning Anlægget er forsynet fra SydSamsø Vandværk og har egen varmeforsyning.
Fri arealer og beplantning Der er skal være beplantning jf. en plan der udarbejdes med hensigt at indpasse anlægget i landskabet i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden