Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Forholdet til Kommuneplanen > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Forholdet til Kommuneplanen


Kommuneplan 2017-2029 er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse 10. oktober 2017, og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen.

Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området.

Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for, hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen.

Som grundlag for denne lokalplan er der således udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1 til ovennævnte kommuneplan, der udlægger rammeområde nr. 112 med mulighed for etablering af biogasanlæg.

Samsø Kommune har i 2012 arbejdet på at finde egnede lokaliteter til et eller flere biogasanlæg. I processen har der været afholdt møder med interessenter fra bl.a. landbrug og Danmarks Naturfredningsforening. Det statslige biogassekretariat har bistået med kort-analyse med bl.a. arealrestriktioner.

Kommuneplanen udpegede en biogas arealreservation ved Trolleborgvej. Lokaliteten udmærker sig ved at være i direkte tilknytning til det overordnede vejnet. Størstedelen af Samsøs husdyrbrug er placeret indenfor en radius af få kilometer. Den nærmeste nabo er Samsø Syltefabrik, der er potentiel aftager af varme, og potentiel leverandør af procesvand til biogas. Området har ikke arealrestriktioner, og der er ikke beskyttet natur eller grundvandsinteresser (se VVM redegørelsen).

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden