Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Landbrugspligt > Vejlovgivning og vejplanlægning > Jordforurening > Miljøvurdering og VVM-redegørelse > Planlovens VVM-bestemmelser Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Statslige planer


Statslige vandplaner - Vandrammedirektivet

Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/60/EØF) er der udarbejdet vandplaner. Vandplaner har til formål at forbedre vandkredsløbet, ved at beskytte vandløb og søer. Dette sker ved at reducere bl.a. udledningen af farlige stoffer i grundvandet.

Grundvandsinteresser

Anlægget ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).

Generelt vurderes det, at anvendelse til erhvervsformål, i form af teknisk anlæg med tilhørende faciliteter, ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen.

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 874 af 02/09/2008), i daglig tale Habitatbekendtgørelsen, stiller krav til udførelsen af en konsekvensvurdering, hvis et Natura 2000-område eller bilag IV arter skønnes at kunne blive berørt af et projekt. Konsekvensvurderingen indgår som del af VVM-redegørelsen.

Afstanden til Horsens Fjord og Endelave/Svanegrund Natura 2000 området er 4,6 km stik vest. Området tæt på Samsø er et lavvandet havområde, der indeholder flere rev og holme, bl.a. Hov Røn, Søby Rev, Svanegrund og Møllegrund. 

Hvis der findes bestande af Grønbroget Tudse og Stor Vandsalamander i de nærliggende vandhuller/moser forventes bestandene ikke påvirket negativt af biogasanlægget. Begge er bilag IV arter på Habitatdirektivet. Grønbroget tudse er kendt på Samsø fra kystnære søer og vandhuller. Stor vandsalamander yngler i rene vandhuller uden fiskebestand.

De inspicerede vandhuller syd for anlægget er omgivet af høje træer, så de vil være relativt koldtvandede og dermed ikke egnede ynglelokaliteter for padder. Øens bestande forventes ikke påvirket af den minimale øgede N-deposition, der er beregnet i VVM redegørelsen.

Lokalplansområdet ligger ca. 400 meter fra kirkebyggelinjen. Kirkebyggelinjer §19 har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod der opføres bebyggelse, som virker skræmmende på kirkerne eller hindre, at kirkerne er synlig i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra kirken forbudt at opføre bebyggelse som er over 8,5 meter højt.

I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssige bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke. Beskyttelseslinjen regnes fra kirkebygningen og ikke eksempelvis fra kirkemuren. Bestemmelsen omfatter alt byggeri, herunder også placering af siloer, elmaster og vindmøller.

I lokalplanområdet findes der beskyttede sten-og jorddiger, der ifølge naturbeskyttelseslovens § 4 ikke må foretages ændringer af tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Der er ansøg om at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til indgreb i særlige tilfælde, jf. loven §65, stk. 3.

Der er i 2016 identificeret et paragraf 3 beskyttet overdrev i en afstand af 100-200 m fra anlægget, stik vest for. Overdrevet udgør ca. 4500 m2 og er et typisk kalkoverdrev, men flere karakteristiske overdrevsarter i på en stejl, tør sydvendt skråning. Naturmæssigt ligger artsindekset lidt under middel (måske pga. årstiden for vegetationsanalysen), og strukturindekset ligger lidt over middel. Den beregnede naturtilstand lander på 0,459 = III = ”middel” på en skala fra I til V, hvor I = høj naturtilstand og V er dårlig naturtilstand.

Biogasanlægget placeres i åbent landbrugsland. Inden for 500 m afstand er registreret 5 mindre vandhuller/søer, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Alle disse er kraftigt næringspåvirket af det omgivende landbrugsland. Derfor forventes det ikke at biogasanlægget vil kunne ændre på deres generelle naturtilstand.

Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændringer af tilstanden af arealet inden for 100 meter fra beskyttede fortidsminder. Inden for en radius på ca. 400-500 meter findes der tre rundhøje som er under fredede fortidsminder og beskyttet af regler om beskyttelseslinjer. Kommunen administrerer regler og kan i særlige tilfælde give dispensation, efter Naturbeskyttelsesloven §65, stk3. 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden