Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Landbrugspligt > Vejlovgivning og vejplanlægning > Jordforurening > Miljøvurdering og VVM-redegørelse > Planlovens VVM-bestemmelser Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Planlovens VVM-bestemmelser

Ifølge planlovens § 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed i en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Ved planlægningen for et biogasanlæg stiller Planloven krav til, at enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. 

Ved planlægning for et biogasanlæg fastlægges, om der skal udarbejdes en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM). Lovgrundlaget er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet”.

Biogasanlæg, opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, er obligatorisk VVM-pligtige jf.: ”Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag 1 til direktiv 20087987EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag”.

Samsø Biogas har en kapacitet på mere end 100 tons/dag, og er dermed obligatorisk VVM-pligtigt.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden