Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Landbrugspligt > Vejlovgivning og vejplanlægning > Jordforurening > Miljøvurdering og VVM-redegørelse > Planlovens VVM-bestemmelser Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Museumsloven


Ved påbegyndelse af bygge -og anlægsarbejde i lokalplanområdet kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til museumslovens § 25 anmode det lokale ansvarlige museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden for en frist på 4 uger komme med en udtalelse, der eventuelt vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse.

Det lokalt ansvarlige museum:

Specialmuseum i arkæologi og etnografi

Moesgaard museum, Moesgård allé 15, 8270 Højbjerg Århus

Tlf. 87394000, info@moesgaardmuseum.dk

 

Har bygherre eller entreprenør ikke indhentet en sådan udtalelse vil udgifter til standsning af arbejdet (i op til et år) og til arkæologiske undersøgelser påhvile bygherren.

Gældende regler og vejledninger kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk.

Der er ansøgt om dispensation fra Museumsloven for om nødvendigt at kunne fjerne en del af et beskyttet jord/stendige i lokalplanområdet.

 

Arkæologiske undersøgelser– Museumsloven (LBK nr. 1505 af 14/12/2006)

Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt § 27. 

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum §27 stk. 2.

 

Museumsloven
(LBK nr 1505 af 14/12/2006)

§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. 

Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden