Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Landbrugspligt > Vejlovgivning og vejplanlægning > Jordforurening > Miljøvurdering og VVM-redegørelse > Planlovens VVM-bestemmelser Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Miljø


Virksomhedsstøj

Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 om ”Ekstern støj for virksomheder”, her gælder der forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Biogasanlægget hører under erhvervs-og industriområder og her er grænseværdierne fastsat til 70/70/70dB.

I forbindelse med Biogasanlægget, vil de støjende elementer være gasmotor, ventilation samt lastbiler mv. Lokalplanområdet inddrager to eksisterende boliger, hvoraf den ene skal nedrives, mens den anden evt kan udlejes. Afstanden til nærmeste nabo er kort omen anlæggets samlede støjbelastning vil ikke overstige de grænseværdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen ved bolig i det åbne land (55/45/40 dB). Anlægget opføres med en lukket kombineret modtagehal/aflæsningshal, ventilationerne og gasmotor placeres i støjdæmpede bygninger.

Lugt

Lugt fra virksomheden reguleres ved hjælp af grænseværdier fra virksomhedens bidrag til lugt i omgivelserne og krav til virksomhedens drift. Lugtvejledningen der er omfattet af Miljøstyrelsen, fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til 5-10 lugtenheder/m3. I industriområder og åbne landområder kan grænseværdien i visse tilfælde lempes med en faktor 2-3. Grænseværdien for lugt danner grundlag for dimensionering af skorstenshøjden på virksomheder, der udleder lugtstoffer via skorstene. For at begrænse lugtgener, kan der etableres overdækning, flydelag på beholdere eller opbevaring i lukkede beholdere. I denne forbindelse vil udsugningsluft komme fra en lukket lagerhal og fra af- og pålæsningshal vil ligeledes suges ud (punktudsugning) og behandles i et biologisk rensningsanlæg, der består af fysiske materialer (leca, plast granuler og/eller barkflis) der holdes fugtige og med kontrolleret pH således at den bakterieflora der dannes vil nedbryde lugtende stoffer (især svovlholdige), inden den rensede afgangsluft udledes fra skorsten. Anlægget dimensioneres til to faser, hhv. et forfilter og et hovedfilter, til  at kunne rense 42.000 m3 luft /time.

Lov om Miljøvurdering

Samsø kommune afgjorde, at planforslaget er miljøvurderingspligt i henhold til lov om miljøvurdering. I henhold til §7 stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer har VVM-redegørelsen erstattet miljørapporten. Samsø kommune har påset at begge regelsæt er overholdt.

Miljøbeskyttelsesloven

Biogasanlægget er omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af listevirksomhed (jf. punkt 5.3 b i ”Bekendtgørelsen nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed) og skal have en miljøgodkendelse, idet der er tale om nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 100 tons/dag, og metoden er anaerob nedbrydning. Miljøgodkendelsen er udarbejdet i sideløbende med lokalplanen og skal i offentlig høring i min. 8 uger. Miljøgodkendelsen fastlægger grænseværdier for eksempelvis lugt, støj og forurening fra anlægget.

Spild af biomasse

Som en forebyggende foranstaltning i forbindelse med et eventuelt brud på en biogasreaktortankene, skal der etableres et reservoir, der kan opsamle reaktortankens indhold (beskrevet tidligere i afsnittet om ubebyggede arealer). Lokalplanen har derfor gjort det til en betingelse for, at ny bebyggelse kan tages i brug, at et sådant reservoir er etableret.

Nitratdirektivet

Nitratdirektivet (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 91/676/EØF) har til formål at sikre vandkredsløbet mod forurening af nitrater, der stammer fra landbruget. I VVM-redegørelsen vil restprodukterne fra anlægget (afgasset biomasse) blive vurderet i henhold til direktivet. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved bl.a. husdyrbekendtgørelsen, gødskningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden