Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
 

84 Samsø Biogas

§ Hjemmel

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed

følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1at der i lokalplansområdet kan opføres et biogasanlæg med tilhørende tanke, skorstene, opgradering af gas m.v.
1.2at fastlægge at vejadgang til anlægget sker via Trolleborgvej
1.3at anlægget ved fastsættelse af højder og farvevalg udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab
1.4etablering af volde og beplantningsbælter sker under hensyntagen til det omkringliggende landskab
1.5 etablering af et reservoir der tilbageholder biomasse i tilfælde af uheld.

§ 2 Lokalplanens område

2.1Lokalplanen afgrænses som vist i kortbilaget, og udgør del af matr. 7a, 10s samt 10t, 10b, 8b og 10l.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg i form af et Biogasanlæg med tilknyttede bygninger, tanke og andre funktioner inden for den nødvendige produktion, forarbejdning, oplagring og afsætning af gas, biomasse og gødningsprodukter.

§ 4 Udstykning

4.1Udstykning kan ske efter gældende lovgivning

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1Adgang til Lokalplanområde sker fra Trolleborgvej.
5.2Adgangsvejen anlægges i minimum 5 meter i bredden.
5.3Ved nybyggeri og ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse skal der udlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal, så beboere, ansatte, besøgende, kunder, leverandører mv. kan parkere på den enkelte ejendom.
5.4Belysningsplan udarbejdes af Samsø Kommune.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1Vandforsyning skal ske fra SydSamsø Vandværk.
6.2Området skal kloakeres i henhold til Samsø Kommunes spildevandsplan.
6.3Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med Østjyllands Brandvæsen.
6.4Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
6.5Varmeforsyning sker fra egen forsyning, baseret på gas, flis eller varmepumper.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1Bebyggelse, reaktortanke og andre tankanlæg samt skorstene m.v. skal omtrentlig placeres som vist i bilag 3. Der kan dog forekomme omplaceringer efter detailprojektering.
7.2Bygningerne må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter, læssehal maksimalt 18 meter og reaktortanke med en maksimal højde på 24,5 meter. Andre tankanlæg må ikke overstige nogen del af hovedbygningen. Skorstene og lignende kan opføres med en højde, der er nødvendig for at tilgodese miljømæssige forhold.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1Ydre bygninger-og tagflader på bebyggelser og tanke skal udføres i materialer og farver, der falder naturligt ind i anlæggets omgivelser.
8.2Bebyggelsernes ydre må af hensyn til sikkerheden ikke give anledning til generende solrefleksioner.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1Beplantningsplan vil blive udarbejdet ifbm. detailprojektering og ansøgning om byggetilladelse
9.2Etablering af jordvold rundt om arealet på 1,5 m højde

§ 10 Bonusvirkning

10.1Etablering af byggeri, anlæg og konstruktioner i lokalplanområdet efter

bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1

(landzonetilladelse).

§ 11 Tilladelser fra andre myndigheder

11.1Der kræves dispensation efter museumslovens til at nedlægge en del af dige i lokalplansområdet.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug før:
12.1At bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet eller lokalt behandlingsanlæg.
12.2At bebyggelsen er tilsluttet elforsyning.
12.3At vej-og parkeringsarealer er anlagt i overensstemmelse § 5 (i lokalplanens bestemmelser).

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planloven § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
13.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
13.3Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
13.4Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.
13.5I forhold til lov om planlægning § 47, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 

§ 14 Vedtagelsespåtegnelse

14.1Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 12. december 2017.

På kommunalbestyrelsens vegne

Marcel Meijer                                                        Mogens Wehrs

Borgmester                                                           Kommunaldirektør.

Lokalplanen er offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside den 5. februar 2018.
Klik for stor udgave

Klik for stor udgave

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden