Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusformål, men med mulighed for indpasning af naturligt tilhørende funktioner som fx feriekolonier, rekreative områder o.l. I planen lægges vægt på, at sikre både eksisterende og nye fællesarealer for beboerne og andre brugere.

Indpasning af ny sommerhusbebyggelse skal ske i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. Planen rummer dog visse undtagelser. Bebyggelse i delområde B (Mårup Østerstrand) må opføres i 1½ etage og 6,0 meters højde, ligesom dele af bebyggelsen i delområde I (Egernvej) må opføres i 2 etager og 6,0 meters højde. For delområde B er dette er fortsættelse af eksisterende praksis. Endvidere gælder for alle områder med eksisterende sommerhusbebyggelse, at mindre om- og tilbygninger kan opføres i oprindelig skala/højde.

Som noget nyt fastlægger planen, at der i forbindelse med byggetilladelser skal fastsættes en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for fremtidige vandstandsstigninger. Dette skal sikre, at sommerhusområderne er mere "robuste" ift. klimaforandringer - også forsikringsmæssigt. Bestemmelsen vil dog betyde, at nye sommerhusbebyggelser i praksis vil have en større højde end de henholdsvis 5,0 og 6,0 meter.

For at bevare nogle af de væsentligste karakteristika ved Samsø’s sommerhusbebyggelse fastsætter lokalplanen også, at nybyggeri samt om- og tilbygninger i delområde C (Mårup Skov) fortsat skal fremtræde med den originale udformning. Det drejer sig bl.a. om en særlig farveholdning, tagform, tagmaterialer, hegn mv. Planen indeholder tillige bestemmelser om skiltning.

Planen angiver et retningsgivende udstykningsprincip for de nye områder ved Mårup Østerstrand, Vesterløkken, Sælvig Huse og Langemark (Egernvej) samt for et areal ved Mårup Østerstrand, der kan udstykkes som storparcel, jf. hhv. kortbilag 3, 5, 7 og 8. Yderligere udstykning kan ske iht. lovgivningens regler.

For sommerhusgrundenes "haver" og ubebyggede arealer i øvrigt er der i planen fastsat bestemmelser omkring beplantning, hegning, oplag, terrænregulering o.l. Bestemmelser sikrer i overvejende grad en videreførelse af de eksisterende forhold, bl.a. så beboerne fortsat har adgang til at benytte særlige fri- og opholdsarealer med de særlige naturværdier, som mange af dem har.

Vejadgang til de forskellige delområder skal fortsat ske via det eksisterende vej- og stinet, som også de nye områder kobles på.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden