Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Retningslinjer


Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen.

Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanen omfatter de eksisterende sommerhusområder, bortset fra nye arealudlæg ved Sælvig Huse, Vesterløkken, Mårup Østerstrand og Egernvej. Arealerne er udpeget af Miljøministeriet i et landsplandirektiv. Det nye areal i Sælvig Huse (ca. 1,7 ha) ligger - set fra kysten - helt skjult bag den eksisterende sommerhusbebyggelse og opleves som en naturlig fortsættelse heraf. Det samme gør sig gældende for arealet ved Vesterløkken, der er på ca. 1,6 ha. Området her har en plantageagtig karakter og gennemskæres af en afskærmende beplantning. Det nye område ved Mårup Østerstrand er i dag dyrket areal der grænser op til det eksisterende sommerhusområde beliggende mod Øst. Det sidste nye arealudlæg ved Egernvej ligger afgrænset af et ubebygget og strandbeskyttet areal i baggrunden af området, vest for det eksisterende sommerhusområde ved Langemark. Arealet er ca. 5 ha. Alle områder ligger således i naturlig forlængelse bag eksisterende sommerhusbebyggelse og beplantning. Nye sommerhuse skønnes derfor ikke at være synlige set fra kysten.

Inden for lokalplanens område er der ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der mht. placering, omfang og udseende adskiller sig fra eksisterende bebyggelse i området. Det er således ikke muligt at opføre bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter. Selv ved fastsættelse af mindste sokkelkote ved fremtidige vandstandsstigninger kombineret med de tilladte bygningshøjder på 5,0 og 6,0 meter vil den maksismale bygningshøjde ikke overstige 8,5 meter, jf. § 9.

På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplan nr. 83 ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis.

Øvrige retningslinjer
Delområde D (Kanhave) ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige og geologiske interesser samt som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden