Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Statslige planer


Vand- og naturplaner

Vand- og Natura 2000-planerne er implementeret i den danske lovgivning i Miljømålsloven, og det er Miljøstyrelsen, der udarbejder planerne. Kommuneplanen for Samsø Kommune kan ikke indeholde retningslinjer for emner, der er omfattet af Miljømålslovens bestemmelser.

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdets forskellige delområder ligger inden for et område, som i kommuneplanen er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Dog ligger delområde A (Møllevejen) i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens delområde G (Vesterløkken) ligger delvist i OD- og OSD-område. Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til sommerhusformål ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen.

Natura 2000-områder
Den østlige del af delområde D (Kanhave) er omfattet af Natura 2000-området "Stavns Fjord" med tilhørende forslag til naturplan. Planen skal sikre, at de truede naturtyper og arter i området opnår en gunstig bevaringstilstand.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden