Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Miljø


Støjforhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusformål, herunder kollektive anlæg for områdernes beboere, gæster og éndagsturister. Anvendelsen til kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner - fx feriekolonier - kan kun ske under forudsætning af, at funktionerne ikke påfører omgivelserne - i dette tilfælde sommerhusområder - et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For sommerhusområder er grænseværdierne fastsat til 40/35/35 dB (dag/aften/nat).

For nybyggeri inden for området gælder endvidere, at det støjniveau, som vejtrafikken påfører bebyggelse, ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For sommerhusområder og rekreative områder i det åbne land er fastsat en grænseværdi på Lden = 53 dB.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden