Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Bygge- og beskyttelseslinjer


Strandbeskyttelseslinjer

Følgende delområder berøres af strandbeskyttelse: Delområde B (Mårup Østerstrand), delområde C (Mårup Skov), delområde D (Kanhave), delområde E (Sælvig Huse), delområde F (Sælvig) og delområde H (Langemark). Jævnfør kortbilag 3-6. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i naturtilstanden, etableres bebyggelse, hegning m.m.

Vejadgang til den nye sommerhusudstykning i Sælvig Huse forudsætter, at Naturstyrelsen dispenserer fra strandbeskyttelsen. Dispensationen berører dog kun strandbeskyttet areal uden for lokalplanområdet. 

Fortidsmindebeskyttelse

Følgende områder inden for lokalplanområdet omfatter eller berøres af diger, der er omfattet af Museumslovens § 29a, jf. kortbilag 3, 4, 6 og 8:

- Nord for Vagtelvej i delområde B (Mårup Østerstrand).

- Langs den vestlige grænse af delområde C (Mårup Skov).

- Langs den sydlige grænse af delområde D (Kanhave).

- Langs den nordlige grænse af delområde F (Sælvig).

- Langs den nordvestlige grænse af delområde H (Langemark).

- Langs den nordlige grænse af delområde I (Egernvej).

For de beskyttede sten- og jorddiger gælder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af disse.

Den nordlige del af delområde D (Kanhave) berøres endvidere af to 100 m fortidsmindebeskyttelseslinjer - en omkring et kanalanlæg - Kanhave Kanal - fra jernalderen (jf. kortbilag 4) samt en anden (formodentlig en gravhøj), der er under behandling. Inden for beskyttelseszonerne må ikke foretages ændring af tilstanden, etableres bebyggelse, hegn o.l. ligesom selve fortidsmindet ikke må ændres.

Naturbeskyttelsesloven
Følgende områder inden for lokalplanområdet omfatter eller berøres af naturtyper, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens § 3:

- Delområde B (Mårup Østerstrand) rummer arealer med overdrev langs kysten og er delvis omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 3.

- Delområde C (Mårup Skov) rummer arealer med overdrev langs kysten og er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 3.

- Delområde D (Kanhave) er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 4. Delområdet rummer endvidere arealer med overdrev.

- Delområde E (Sælvig Huse) rummer et areal med overdrev, jf. kortbilag 5.

- Centralt i delområde I (Egernvej) er registreret et vandhul, jf. kortbilag 8.

Ved etablering af bebyggelse på ubebyggede grunde inden for arealer omfattet af skovbyggelinje skal kommunen dispensere fra denne. Lokalplanen er endvidere i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse, idet planen overvejende har en bevarende karakter og ikke giver mulighed for aktiviteter, der ændrer naturtilstanden i lokalplanområdet.

Fredede arealer
Der er registreret følgende fredninger inden for lokalplanområdet:

- Fredet areal i den østlige del af delområde E (Sælvig Huse) - "Sælvigbugten-fredningen".

- Hele delområde D (Kanhave) er omfattet af Stavns Fjord-fredningen. Der er tale om en natur- og kulturhistorisk fredning. Tilstanden af arealet på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Arealet må således ikke bebygges, beplantes, planeres, afgraves, opdyrkes eller anvendes til campering o.l.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden